9.03.2009

Kontrola FÚ: FO – nepodané přiznání k DPH

28.7.2009, Zdroj: Česká daňová správa

I fyzické osobě může být doměřena daň ve výši téměř 500 000 Kč a navíc na ni může být podáno trestní oznámení.
Ke kontrole daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 a 2007 byl finančním úřadem vybrán daňový subjekt fyzická osoba, zabývající se pokrývačskými prácemi, na základě skutečnosti, že ani po výzvě správce daně nepodával přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V rámci vyhledávací činnosti správce daně získal v součinnosti s třetí osobou vystavené faktury a doklady o přijatých platbách, které kontrolovaný subjekt vystavil. Po zahájení daňové kontroly, daňový subjekt odmítal se správcem daně spolupracovat, nepředkládal požadované doklady, nereagoval na předvolání k jednání. Daňový subjekt začal se správcem daně spolupracovat až od okamžiku, kdy byl předveden v souladu s § 29 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Z dokladů získaných od třetí osoby a předložených daňovým subjektem správce daně zjistil, že subjekt nepřiznal ke zdanění za rok 2006 příjmy v celkové výši 1,032 mil. Kč a za rok 2007 ve výši 1,206 mil. Kč. Výdaje správce daně stanovil za použití dokladů předložených subjektem v rámci daňové kontroly. Na základě uvedených zjištění byl při ukončení daňové kontroly dán podnět k registraci daňového subjektu k dani z přidané hodnoty, neboť doposud nebyl registrován, přestože překročil limit obratu pro povinnou registraci ze zákona.
Správce daně za rok 2006 dodatečně vyměřil daň ve výši 168 540,- Kč a za rok 2007 daň ve výši 281 596,- Kč. Celkově bylo doměřeno 450 136 Kč - bude podáno trestní oznámení.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]