3.17.2009

Úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení

Úlevy pro plátce pojistného na sociální zabezpečení
14.3.2009, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Splácení dluhu na pojistném a penále ve splátkách a prominutí penále by měly napomoci některým plátcům pojistného, které zasáhla nepříznivá ekonomická situace.
Opatření spočívají zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v nichž v mezích zákonných ustanovení mohou postupovat s ohledem na dopady krize podle konkrétní situace plátce pojistného.
I. Splácení dluhu na pojistném a penále ve splátkách
Právní úprava neumožňuje povolení odkladu placení pojistného. V kompetenci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) je na žádost dlužníka povolit splátky na dlužné pojistné a penále, pokud pojistné není zaplaceno vůbec nebo v nižší částce.
Význam pro dlužníka má toto opatření zejména v tom, že dluh ve splátkovém režimu není vymáhán, zejména není dlužníkovi obstaven účet, má nadále prostředky k podnikání. Citlivost přístupu OSSZ bude spočívat v tom, že
nebude splátky rušit z důvodu, že nebylo zaplaceno ve správné výši běžné pojistné nebo splátka,
stanoví na začátek období nízkou výši splátek,
bude využívat možnost rozložit splátky na celé období 36 měsíců, které stanoví zákon o pojistném jako maximální dobu pro splacení dluhu ve splátkovém režimu.
II. Promíjení penále
V kompetenci orgánů sociálního zabezpečení (okresní správy sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí) je i promíjení penále.
Všechny tyto orgány budou postupovat jednotně při promíjení penále, které naběhlo z pojistného dlužného z důvodu nepříznivého dopadu na plátce pojistného; takové penále bude prominuto. Vzhledem k tomu, že penále, které bylo prominuto, je veřejnou podporou, lze prominout penále podle pravidel EU jen do výše 200 000 eur v posledních 3 letech (pro některá odvětví platí výjimka, kdy veřejnou podporu nelze vůbec poskytnout, například podniku v obtížích, nebo v mnohem nižší částce, například v zemědělství).
Úřad na ochranu hospodářské soutěže, v souladu s opatřením EU, připravuje opatření, podle něhož bude možno poskytnout podniku, který se dostal do obtíží po 30. 6. 2008, poskytnout veřejnou podporu až 500 000 eur.
Na Ministerstvu práce a sociálních věcí bude o promíjení penále rozhodovat Komise pro promíjení penále. Komise rozhoduje v případech, činí-li dluh na penále více než 1 milion Kč. Tato komise bude postupovat při rozhodování o prominutí penále obdobně jako budou postupovat OSSZ. Penále naběhlé z důvodu krizového vývoje bude promíjeno zcela.
III. Postup podle insolvenčního zákona
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas uložil ředitelce ČSSZ vydat příkaz, podle něhož OSSZ a ČSSZ realizují výše uvedené přístupy k plátcům pojistného, a zároveň se ukládá v souvislosti s postupem podle insolvenčního zákona
nepodávat iniciativně návrhy na zahájení insolvenčního řízení
vydat vždy souhlas s návrhem soudu na moratorium
postupovat v jednotlivých případech při řešení úpadku reorganizací tak, že OSSZ budou tyto případy vždy konzultovat s ČSSZ
aby s vymáháním pohledávek exekutorem byl vždy vyžádán souhlas ČSSZ.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]