3.11.2009

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009
vyšla 6.3.2009, Zdroj: ČSSZ
Jak je to s přihlašovací a odhlašovací povinností, s platbou pojistného a jak se vypočítá, kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém pojištění? Nebo kdy vzniká nárok na dávky nemocenského pojištění, kdy a proč se podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ?

ČSSZ vydalo příručku, která přináší pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ) důležité informace.

Pro ilustraci doplňují publikaci konkrétní příklady stanovení vyměřovacího základu u hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti, výpočtu pojistného na důchodové a nemocenské pojištění, výpočtu penále z dlužného pojistného nebo příklady vyúčtování a doplatku na pojistném na základě Přehledu o příjmech a výdajích. Neschází ani přehled důležitých zákonů a předpisů. Na 36ti stranách tak přináší praktické informace a reaguje na nejčastější dotazy z oblasti sociálního zabezpečení OSVČ.


Příklad z publikace (strana 16, příklad 5):

Výpočet zálohy na pojistné na důchodové pojištění

OSVČ vykonávala po celý rok 2008 hlavní SVČ. Příjmy měla 400 000 Kč a výdaje 210 000 Kč. Příjmy po odpočtu výdajů tak byly 190 000 Kč. Nejdříve se vypočítá měsíční vyměřovací základ:
(190 000 Kč × 0,5) : 12 = 7 916,66 Kč, který se zaokrouhlí směrem nahoru. Z něj se vypočítá minimální výše zálohy na pojistné: 7 917 Kč × 0,292 = 2 311,76 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru, tj. 2 312 Kč). Po podání přehledu za rok 2008 bude OSVČ vykonávající SVČ hlavní platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 312 Kč.

Publikace je zdarma dostupná na všech pracovištích ČSSZ a rovněž ke stažení na webových stránkách ČSSZ.

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D598BD25-6983-4818-A59F-6175ADBDB749/0/Prirucka_OSVC_2009_def.pdf

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]