3.11.2009

OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích za rok 2008

OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích za rok 2008
5.3.2009, Zdroj: ČSSZ

Nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2009 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2008 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008.
Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2009 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2009.
Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2009.
Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Návod obsahuje základní informace o platné právní úpravě a jeho součástí jsou nově (na základě změny zákona o důvodu vedlejší činnosti z důvodu zaměstnání) tiskopisy „Potvrzení o době trvání a výši příjmů ze zaměstnání za rok 2008" a „Potvrzení o studiu". Oba nové tiskopisy lze stáhnout z webových stránek ČSSZ - http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.
Elektronická podoba tiskopisu je k dispozici ve dvou formátech:
ve formátu pdf, který lze vytisknout a následně vyplnit,
ve formátu zfo, tedy v podobě, která umožňuje přehled vyplnit v počítači a která umí automaticky vypočítat pojistné. Vyplněný tiskopis lze buď vytisknout a doručit ho osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.
ČSSZ umožní podávat e - Podání Přehledu OSVČ pro rok 2008 přes Portál veřejné správy (PVS) během měsíce března. Služba je před spuštěním, o kterém bude ČSSZ informovat na svých webových stránkách. Poté postačí vyplněný tiskopis podepsat zaručeným elektronickým podpisem a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy.
Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se dělí na hlavní a vedlejší. Zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší SVČ má vliv na povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Zatímco OSVČ vykonávající hlavní SVČ platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, tedy i když jsou ve ztrátě, OSVČ vykonávající vedlejší SVČ vzniká povinnost platit pojistné a následně i zálohy v případě, že příjmy OSVČ po odpočtu výdajů činily v roce 2008 alespoň 51 744 Kč. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající SVČ vedlejší, musí vždy oznámit a pokud ČSSZ nemá skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve své evidenci, i doložit zákonné důvody příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2008. Pokud OSVČ důvody vedlejší SVČ nejpozději spolu s Přehledem nedoloží, bude její činnost považována za hlavní, neboť k pozdějšímu doložení těchto důvodů nelze přihlédnout.
POZOR!
Od 1. 1. 2009 je důvodem pro výkon vedlejší činnosti výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění bez ohledu na výši příjmů ze zaměstnání. Z tohoto důvodu je vhodné současně s podáním přehledu za rok 2008 oznámit, že výkon zaměstnání stále trvá.
Jestliže byla OSVČ v kalendářním roce také zaměstnancem a dosáhla v zaměstnání maximální vyměřovací základ, nebo pokud součet vyměřovacích základů zaměstnance a OSVČ přesáhl maximální vyměřovací základ, který je pro rok 2008 stanoven částkou 1 034 880 Kč, poprvé přímo v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 uvede údaje o vyměřovacích základech zaměstnance. V praxi to znamená, že v případě dosažení maximálního vyměřovacího základu v zaměstnání je vyměřovacím základem OSVČ nula. Pokud dosáhne OSVČ maximálního vyměřovacího základu v součtu vyměřovacích základů zaměstnance a OSVČ, sníží se o přesahující částku vyměřovací základ OSVČ. Vyměřovací základ ze zaměstnání dokládá OSVČ potvrzením, které je povinen zaměstnavatel písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Veškeré obecné informace o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]