3.11.2009

Dotazy daňových poplatníků ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2009 na daních z příjmů

Dotazy daňových poplatníků ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2009 na daních z příjmů
(10. 3. 2009)


Dotaz: Jsou zrušeny zálohy na daních z příjmů u finančního úřadu automaticky,a nebo musí poplatník požádat?
Odpověď: Poplatník nemusí žádat o zrušení záloh, zálohy jsou zrušeny automaticky.

Dotaz: Kterých záloh se rozhodnutí o zrušení povinnosti platit zálohy týká?
Odpověď: Jedná se o zálohy na daních z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 1. 1. do 31. 12. 2009.V roce 2009 jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob splatné:
do pondělí 16. března 2009 (první čtvrtletní záloha), do pondělí 15. června 2009 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha), do úterý 15. září 2009 (třetí čtvrtletní záloha),
do úterý 15. prosince 2009 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha). V roce 2009 jsou zálohy na daň z příjmů právnických osob splatné:
pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok do pondělí 16. března 2009 (první čtvrtletní záloha), do pondělí 15. června 2009 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
do úterý 15. září 2009 (třetí čtvrtletní záloha), do úterý 15. prosince 2009 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha), pokud je zdaňovacím obdobím hospodářský rok nebo jinak vymezené zdaňovací období mohou být zálohy splatné též takto:v 1. pololetí 2009 do čtvrtka 15. ledna 2009, do pondělí 16. února 2009, do středy 15. dubna 2009,
do pátku 15. května 2009,ve 2. pololetí 2009 do středy 15. července 2009,
do pondělí 17. srpna 2009, do čtvrtka 15. října 2009, do pondělí 16. listopadu 2009,

Dotaz: Lze zálohy platit, i když byly rozhodnutím zrušeny?
Odpověď: Zálohy lze platit i nadále, platba však bude evidována na osobním daňovém účtu poplatníka buď jako přeplatek, nebo platba zálohy v případě, kdy poplatník o to správce daně požádá.

Dotaz: Jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob zrušeny i u poplatníka, který má příjmy ze závislé činnosti a příjmy z pronájmu?
Odpověď: Nejsou, rozhodnutí o zrušení záloh se týká pouze poplatníků, kteří mají vždy příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Současně však mohou míti jiné druhy příjmů např. příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.

Dotaz: Jaká výše záloh bude zrušena, má-li poplatník více druhů příjmů např.z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, ze závislé činnosti a z funkčních požitků a z pronájmu?
Odpověď: Splní-li poplatník podmínky uvedené v rozhodnutí, budou mu zrušeny zálohy v takové výši, ve které jsou stanoveny na základě poslední známé daňové povinnosti podle § 38a zákona o daních z příjmů bez ohledu na druh příjmu.

Dotaz: Budou zálohy zrušeny také zahraničním osobám (daňovým nerezidentům)?
Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušenyi těmto zahraničním osobám.

Dotaz: Budou zálohy zrušeny také stálým provozovnám daňových nerezidentů se sídlem na území ČR?
Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím budou zálohy zrušeny také stálým provozovnám za stejných podmínek jako u daňových rezidentů ČR.

Dotaz: Budou zálohy zrušeny také společníkům veřejných obchodních společností, kterým plynou pouze příjmy z podílů na zisku na v.o.s.?
Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušenyi společníkům veřejné obchodní společnosti. Splnění podmínek rozhodnutí se posuzuje pro každého společníka (fyzickou nebo právnickou osobu) samostatně. Obdobně se postupuje u příjmů z podílů komplementářů na zisku komanditní společnosti.

Dotaz: Budou zálohy zrušeny i poplatníkům, kteří nebyli založeni za účelem podnikání (neziskovým organizacím) ?
Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušenyi neziskovým organizacím.

Dotaz: Jak bude zjišťován počet zaměstnanců?
Odpověď: Při zrušení záloh bude finanční úřad vycházet z údajů z povinné přílohyč. 1 (Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2008) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podávaného ke dni 20. 2. 2009.

Dotaz: Týká se posuzování počtu zaměstnanců i plátcových pokladen?
Odpověď: Ano, do celkového počtu zaměstnanců se u daňových subjektů zahrnoui zaměstnanci evidovaní u plátcových pokladen.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]