3.17.2009

Dopad vyplacení odstupného na platbu zdravotního pojištění

Dopad vyplacení odstupného na platbu zdravotního pojištění
9.2.2009, Zdroj: VZP

Odvádí se zdravotní pojištění z vyplaceného odstupného, které obdrží zaměstnanci při hromadném propouštění?
Podnik bude hromadně propouštět. Zaměstnanci mají být propuštěni k 1. březnu a dostanou odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Má tento příjem (odstupné) vliv na platby zdravotního pojištění?
V oblasti zdravotního pojištění je vyplacení odstupného řešeno zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou v § 3 odst. 2 uvedeny příjmy, které se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění nezahrnují. Jednou z těchto výjimek je právě odstupné.
Na odstupné má podle zákoníku práce za stanovených podmínek nárok zaměstnanec, se kterým zaměstnavatel rozváže pracovní poměr, a to například v případech, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemísťuje, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců apod. Důvody a podmínky pro vyplacení odstupného jsou uvedeny v § 67 zákoníku práce.
Z výše uvedeného vyplývá, že odstupné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění a neodvádí se z něj pojistné.
Ještě bychom ale měli připomenout, že za každého pojištěnce vždy musí být placeno pojistné na zdravotní pojištění. Po propuštění tedy existují tři základní varianty:
buď seženete nové zaměstnání a pak pojistné platí nový zaměstnavatel,
nebo se přihlásíte na úřadu práce a pak pojistné platí stát,
nebo si musíte platit pojistné sami jako osoba bez zdanitelných příjmů, případně (začnete-li podnikat) jako osoba samostatně výdělečně činná.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]