2.04.2009

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
2.2.2009, Zdroj: Ministerstvo financí

V čem se liší tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ za zdaňovací období 2008 oproti roku 2007?
Pro zdaňovací období 2008 byl vydán nový vzor tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5459 MFin 5490 - vzor č. 14) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 - vzor č. 13).
Nejdůležitější změny:
Nejvýznamnější změna v tiskopise vyúčtování vyplývá ze zapracování § 40b zákona o správě daní a poplatků - tj. účinky insolvenčního řízení a s tím spojená nová povinnost pro plátce daně ze závislé činnosti podat vyúčtování. Poprvé od zdaňovacího období 2008 je povinnost podat vyúčtování z důvodů a ve lhůtách uvedených v § 40b zákona o správě daní a poplatků za část zdaňovacího období. Za část zdaňovacího období, za kterou plátce daně (insolvenční správce) podává vyúčtování, se podávají současně i související přílohy vyúčtování č. 1, 2, případně 3 a 4, které se tohoto vykazovaného období obsahově týkají.
V této souvislosti byla do vyúčtování zapracována nová položka 01a (Kód rozlišení Vyúčtování) a 01b (Datum). Pro rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování byla u položky 01a použita písmena A-J.
Pro účely insolvence se jedná o následující kódy (pod písmeny A - I):
A - do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 40b odst.1 zákona o správě daní a poplatků), B - ke dni předložení konečné zprávy (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků), C - ke dni podání návrhu na zrušení konkursu (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků), D - ke dni zrušení konkursu (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků), E - ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku (§ 40b odst. 4 zákona o správě daní a poplatků), F - ke dni přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (§ 40b odst. 6 zákona o správě daní a poplatků), G - (A, B, C, D, E, F) za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A až F, tzn. uvádí se jedna z možných kombinací (GA, GB, GC, GD, GE, GF).
Např. GA - za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; GC - za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo vyúčtování dosud podáno a původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula, a to ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, H - (A, B, C, D, E, F) za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno (§ 40b odst. 7 zákona o správě daní a poplatků), a to z důvodů a ve lhůtách uvedených pod písmeny A až F, tzn. uvádí se jedna z možných kombinací (HA, HB, HC, HD, HE, HF).
Např. HA - za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno, a to do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; HC - za zdaňovací období, u nichž již uplynula lhůta pro podání vyúčtování, pokud nebylo dosud podáno, a to ke dni podání návrhu na zrušení konkursu,
I - za zbývající část zdaňovacího období, na které se nevztahovalo podání vyúčtování z předcházejících titulů, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za tuto zbývající část zdaňovacího období odvést poslední daňovou povinnost (§ 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).
Kód pod písmenem "J" se vztahuje na plátce daně, kteří ukončili činnost a zní: - do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období do ukončení činnosti odvést poslední daňovou povinnost (§ 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků).
U položky 01b se pak uvádí datum vztahující se k údaji na řádku 01a (podrobněji rozepsáno v pokynech).
V této souvislosti upozorňujeme plátce daně, že do vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období podle § 40b zákona o správě daní a poplatků se zahrnuje daňová povinnost (zálohy na daň a související informace o daňovém zvýhodnění či ročním zúčtování záloh) pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle § 38h odst. 9 zákona o daních z příjmů uplynula lhůta pro odvod záloh na daň a konec této lhůty předchází den uvedený v § 40b zákona o správě daní a poplatků, tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání vyúčtování (v tiskopisu uvedeno pod písmeny A až F). Po uplynutí zdaňovacího období, pak následně plátce daně podá vyúčtování za zbývající část zdaňovacího období, na kterou se nevztahovalo podání vyúčtování z předcházejících titulů, tj. pod písmeny A až F. Toto vyúčtování označí písmenem I. Jedná se o podání podle § 69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků.
Vzor pro podání vyúčtování (zálohové daně) za část zdaňovacího období z důvodu uvedeného např. pod písmenem „A": rozhodnutí o úpadku nabylo účinnosti dne 29. 11. 2008, ve smyslu ustanovení § 40b odst. 1 zákona o správě daní a poplatků má daňový subjekt za povinnost podat ve lhůtě do 30 dnů od dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, tj. nejpozději do 28. 12. 2008 Vyúčtování, a to za měsíce leden až říjen (lhůta pro odvod zálohy na daň za říjen je 20. 11., tj. datum před 29. 11. 2008). Pokud v těchto měsících zaměstnával také „nerezidenty", zároveň podá za tyto vykazované měsíce přílohu č. 2, případně, pokud v těchto měsících prováděl opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů, podá zároveň i přílohu č. 3 případně přílohu č. 4.
Poznámka: výše uvedené změny vyplývající z ustanovení § 40b zákona o správě daní a poplatků byly promítnuty i do tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (tiskopis 25 5466 MFin 5466- vzor č. 11) včetně Pokynů (tiskopis 25 5466/1 MFin 5466/1- vzor č. 7).
- Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2008 - Příloha č. 1 Vyúčtování (Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č. 8)
Opětovně upozorňujeme, že do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dále připomínáme, že „Kód obce" (ZÚJ), ve kterém je umístěno místo výkonu práce, je uveden pro rok 2008 ve vyhlášce č. 316/ 2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
- Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků s názvem „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona" (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 - vzor č. 5)
K tiskopisu platném pro zdaňovací období 2008 uvádíme, že do sloupce č. 14 plátce daně uvede úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů) ze svých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, uvede příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění (pozor: nejedná se tedy o „povinné pojistné" podle § 6 odst. 13, ale o pojistné uvedené v § 38j odst. 8 zákona o daních z příjmů).
Na vzoru č. 5 došlo dále k rozšíření o „část zdaňovacího období", a to v souvislosti s podáním podle § 40b (účinky insolvenčního řízení) zákona o správě daní a poplatků.
Taktéž Příloha č. 3 a 4 (opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů) byla rozšířena o část zdaňovacího období.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]