2.08.2009

Pokyn č. D – 322Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňovánízákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Pokyn č. D – 322Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňovánízákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

, ve znění pozdějších předpisů č.j. 43/10949/2009-431referent: Mgr. Martina Klusáčková, odbor 43

Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů tak, že
osobám, kterým vznikla poplatková povinnost dle položky 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za úkony vůči územním finančním orgánům a Ministerstvu financí, promíjí správní poplatky stanovené položkou 1 Přílohy k zákonu o správních poplatcích, bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno u územních finančních orgánů nebo Ministerstva financí ode dne 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a pokud byly zároveň splněny všechny podmínky stanovené v § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích vyjma provedení zpoplatněného úkonu správním orgánem prostřednictvím dálkového přístupu s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v současné době nemají územní finanční orgány a Ministerstvo financí vytvořeny technické podmínky pro provedení zpoplatněného úkonu prostřednictvím dálkového přístupu s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nemůže být z důvodu na straně správního orgánu aplikováno ustanovení § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích, které stanoví, že od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.V této skutečnosti Ministerstvo financí spatřuje nesrovnalost vyplývající z uplatňování zákona o správních poplatcích, proto bylo rozhodnuto tak, jak výše uvedeno.
Poučení:Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky připuštěny (§ 55a odst. 4 zákona o správě daní a poplatků).


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]