2.13.2009

Pokyn č. D-322

Pokyn č. D-322
9.2.2009, Zdroj: Ministerstvo financí

MF vydalo pokyn k prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona o správních poplatcích.
Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a o správě daní a poplatků z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů tak, že osobám, kterým vznikla poplatková povinnost dle položky 1 Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích"), za úkony vůči územním finančním orgánům a ministerstvu financí, promíjí správní poplatky stanovené položkou 1 Přílohy k zákonu o správních poplatcích, bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno u územních finančních orgánů nebo ministerstva financí ode dne 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a pokud byly zároveň splněny všechny podmínky stanovené v § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích vyjma provedení zpoplatněného úkonu správním orgánem prostřednictvím dálkového přístupu s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Toto rozhodnutí je doručeno podle § 55a odst. 4 zveřejněním ve Finančním zpravodaji.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v současné době nemají územní finanční orgány a ministerstvo financí vytvořeny technické podmínky pro provedení zpoplatněného úkonu prostřednictvím dálkového přístupu s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nemůže být z důvodu na straně správního orgánu aplikováno ustanovení § 8 odst. 2 písm. j) zákona o správních poplatcích, které stanoví, že od správního poplatku jsou osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.
V této skutečnosti ministerstvo financí spatřuje nesrovnalost vyplývající z uplatňování zákona o správních poplatcích, proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]