1.05.2009

Zásadní změny v nemocenském pojiątění od 1.1.2009 ZAMĚSTNAVATELÉ


Zásadní
změny v nemocenském pojištění od 1. 1.
2009 – ZAMĚSTNAVATELÉ
  
18.12.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

Se
změnami v nemocenském pojištění
přibudou zaměstnavatelům povinnosti, protože
zaniká rozdělení zaměstnavatelů na malé
organizace (pod 25 zaměstnanců) a organizace (nad 25
zaměstnanců).


 Zaniká
rozdělování
zaměstnavatelů na
malé organizace (do 25 zaměstnanců) a organizace
(nad 25 zaměstnanců) a pro obě skupiny se
používá pojem zaměstnavatel. Nový
zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů,
stanoví pro zaměstnavatele povinnosti.


Stručný
přehled nejdůležitějších

z nich:


Zaměstnavatel,
který byl dosud povinen vyplácet svým
zaměstnancům dávky nemocenského pojištění
(tzn.
organizace s více než 25 zaměstnanci)
pokračuje i v roce 2009 ve výplatě dávek
nemocenského pojištění,
na které
vznikl nárok před 1. 1. 2009 a tento nárok
přechází do roku 2009, a to po dobu nejvýše
1 roku. Tyto dávky se vyplácí podle právních
předpisů platných před 1. 1. 2009.
Podle
těchto předpisů se musí k 1. 1. 2009
přepočítat vyplácené dávky
podle
nových redukčních hranic.
K 1. 1. 2009 se pro účely tohoto
přepočtu zvyšuje dosavadní redukční
hranice 550 Kč na 610 Kč a dosavadní
redukční hranice 790 Kč na 870 Kč.
Přepočet dávek k 1. 1. 2009 bude
proveden bez žádosti příjemce dávky,
provede jej ten, kdo dávku vyplácí.


Pokud
zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance,
má v nemocenském pojištění
ohlašovací a oznamovací povinnost.
Do 8 dnů
od nástupu prvního zaměstnance
se musí na předepsaném tiskopise přihlásit
u příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení (v Praze
Pražské, v Brně Městské) -
 OSSZ/PSSZ/MSSZ -
do registru zaměstnavatelů.
Stejně tak má povinnost do 8 dnů hlásit
jakoukoliv změnu a podat odhlášku z registru
zaměstnavatelů od skončení zaměstnání
posledního zaměstnance.


Informuje
o nástupu nového zaměstnance do zaměstnání

nejpozději do 8 dnů od jeho nástupu příslušnou
OSSZ/PSSZ/MSSZ na novém tiskopisu „Oznámení
o nástupu do zaměstnání". Hlásí
také jakékoliv změny údajů uvedených
na tiskopisu a při ukončení zaměstnaneckého
poměru oznamuje příslušné
OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončení zaměstnání.


Přijímá
od svých zaměstnanců, případně
od bývalých zaměstnanců,
žádosti
o dávky nemocenského pojištění
(tj.
např. k tomu určenou
část tzv.
neschopenky
, rozhodnutí o potřebě
ošetřování, žádost o peněžitou
pomoc v mateřství, žádost o vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a
mateřství). K žádosti zaměstnavatel
připojí vyplněný tiskopis „Příloha
žádosti o dávku nemocenského pojištění"
a neprodleně vše pošle příslušné
OSSZ/PSSZ/MSSZ.


Sráží
pojistné
zaměstnanci ze mzdy (platu) a odvádí
je spolu s pojistným, které musí platit sám,
na účet příslušné
OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Spolupracuje s orgány nemocenského
pojištění
, například na
jejich žádost sděluje údaje potřebné
pro stanovení nároku a výše dávek
nemocenského pojištění a poskytuje
součinnost kontrolním pracovníkům
OSSZ/PSSZ/MSSZ.


Vyplácí
zaměstnanci prvních 14 dnů pracovní
neschopnosti
(PN) nebo karantény náhradu mzdy.
A to zaměstnanci, který je nemocensky pojištěn
a splňuje také podmínky nároku na
nemocenské. Náhrada mzdy náleží
za
pracovní dny
- při dočasné PN od čtvrtého
pracovního dne
(při karanténě od
prvního pracovního dne), a to
jen v době trvání
pracovního vztahu.


Náhrada
mzdy není dávkou nemocenského pojištění

a zaměstnavatel ji vyplácí na základě
předložení dokladů o PN (tím je
rozhodnutí o vzniku dočasné PN a rozhodnutí
o ukončení dočasné PN nebo potvrzení o
trvání PN, trvá-li PN déle než 14
kalendářních dnů). Vypočítává
se z průměrného výdělku, který se
stanovuje stejně, jako kdyby v den vzniku PN nastupoval
zaměstnanec na dovolenou. Náhrada mzdy
se do výše
nároku
podle zákoníku práce
nedaní
, zaměstnavatel si v roce 2009 polovinu
částky, kterou zaměstnancům zúčtoval
podle zákoníku práce na náhradě mzdy
v kalendářním měsíci, odečte
z pojistného odvedeného v tomto měsíci.
Z náhrady mzdy do výše nároku podle
zákoníku práce
se neplatí pojistné
na sociální či zdravotní pojištění.Kromě
této povinnosti má zaměstnavatel
oprávnění
kontrolovat
, zda zaměstnanec dodržuje stanovený
režim dočasně práce neschopného
pojištěnce
po dobu prvních 14 kalendářních
dnů
dočasné PN. O této kontrole pořizuje
písemný záznam, ve kterém uvede výsledek
kontroly. Pokud při kontrole zjistí porušení
režimu, zasílá zaměstnavatel záznam o
kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci,
ošetřujícímu lékaři a příslušné
OSSZ/PSSZ/MSSZ. Může dát také příslušné
OSSZ
podnět ke kontrole důvodnosti trvání
dočasné PN a ke kontrole dodržování
režimu dočasně práceneschopného
pojištěnce. Stejně tak může
požadovat
od ošetřujícího lékaře
informaci o místě pobytu zaměstnance v době
dočasné PN a o rozsahu a době povolených
vycházek.


Nemocenského
pojištění
nově nejsou účastni
společníci a jednatelé společností
s ručením omezeným a komanditisté
komanditních společností
, kteří
mimo pracovněprávní vztah vykonávají
pro společnost práci, za kterou jsou společností
odměňováni, a
členové v družstvech,
kde podmínkou členství v družstvu není
pracovněprávní vztah k družstvu.
Tyto
osoby odhlásí
zaměstnavatel do 31. 1. 2009 a
současně oznámí, zda činnost těchto
osob zakládá účast na důchodovém
pojištění. Dále je zaměstnavatel
povinen písemně
ohlásit příslušné
OSSZ do 31. 1. 2009 smluvní zaměstnance a zaměstnance,
jejichž zaměstnání je od 1. 1. 2009
zaměstnáním malého rozsahu, tj.
zaměstnáním, ve kterém je sjednán
započitatelný příjem nižší
než rozhodný příjem (v roce 2009 činí
rozhodný příjem 2 000 Kč) nebo není
sjednán vůbec.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]