1.05.2009

Zásadní změny v nemocenském pojiątění od 1.1.2009 OSVČ


Zásadní
změny v nemocenském pojištění od 1. 1
2009 – OSVČ
  
19.12.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

Pro
OSVČ je nemocenské pojištění
dobrovolné, od roku 2009 by jeho výše mohla být
o 1 % nižší, sazba by mohla být ve výši
1,4 % z vyměřovacího základu.
Pro
osoby samostatně výdělečně činné
(OSVČ) je nemocenské pojištění i
nadále
dobrovolné. Nový zákon o
nemocenském pojištění však přináší
také změny, které se OSVČ týkají.
Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ) proto ve
stručném přehledu OSVČ
informuje mimo jiné o tom,
jak se pojistné bude
hradit
a na jaké dávky má OSVČ
nárok.


Pokud
se OSVČ rozhodne k nemocenskému pojištění
přihlásit, musí splňovat dvě základní
podmínky, a to:
vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost na území ČR nebo mimo ni, ale
na základě
tuzemských právních
předpisů
. A písemně se k účasti
na pojištění
přihlásit u
příslušné okresní
správy
sociálního zabezpečení
(v Praze Pražské
a v Brně Městské) - OSSZ/PSSZ/MSSZ.


Pojistné
na nemocenské pojištění se
za měsíc
leden 2009 a měsíce následující
platí na nové číslo účtu
příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Variabilním
symbolem
je rodné číslo OSVČ. Od
1. 1. 2009 se
pojistné na nemocenské pojištění
již
nebude platit spolu se zálohou na důchodové
pojištění
. Na výši
pojistného
nemá vliv příjem dosažený
v předcházejícím kalendářním
roce
.


Pojistné
na nemocenské pojištění platí OSVČ
měsíčně, a to
ve změněné
výši
1,4 % (více
o změnách sazeb pro rok 2009
)
z vyměřovacího základu. Po 1. 1. 2009 je
měsíčním
vyměřovacím
základem OSVČ částka, kterou si určí
.
Tento měsíční základ však
nemůže být nižší než
dvojnásobek částky rozhodné pro účast
zaměstnance na nemocenském pojištění,
která pro rok 2009 činí 2 000 Kč.
Vyměřovací základ tak činí
nejméně
4 000 Kč a pojistné
z tohoto vyměřovacího základu bude
96 Kč
měsíčně
. Platí se za celé
kalendářní měsíce s výjimkou
těch, ve kterých měla OSVČ po celý
měsíc nárok na výplatu nemocenského
nebo PPM z nemocenského pojištění
OSVČ. Za období nároku na výplatu
nemocenského se považuje rovněž doba prvních
14 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti, za které se
ale nemocenské nevyplácí.


Pojistné
na nemocenské pojištění je splatné
od 1. do 20. dne kalendářního měsíce,
který následuje po kalendářním
měsíci, za který se toto pojistné platí.
Pokud bylo zaplaceno po uplynutí lhůty nebo ve stanovené
lhůtě, ale v nižší částce,
než mělo být zaplaceno, zaniká nemocenské
pojištění od 1. dne kalendářního
měsíce, za který nebylo správně
zaplaceno pojistné. Pokud bylo zaplaceno méně, než
mělo být zaplaceno, považuje se toto pojistné
za přeplatek, protože účast na pojištění
z výše uvedených důvodů skončila.
Při vracení takto vzniklého přeplatku musí
příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ písemně
oznámit OSVČ den a důvod zániku její
účasti na nemocenském pojištění.
Přeplatek na pojistném pak vrátí OSVČ
do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek
zjistila.


OSVČ,
která byla účastna nemocenského pojištění
ke dni 31. 12. 2008, je i po 1. 1. 2009 nadále  účastna
tohoto pojištění a nemusí podávat
novou přihlášku. Pokud OSVČ dluží
pojistné na nemocenském pojištění k
1. 1. 2009 za dobu před tímto dnem a toto dlužné
pojistné včetně penále
z něho
nedoplatí do 31. ledna 2009
, tak jí zaniká
účast na nemocenském pojištění
od 1. 1. 2009. Pokud však do 9. 1. 2009 již uplynula doba
tří kalendářních měsíců
po sobě jdoucích, za které nebylo pojistné
zaplaceno, zaniká OSVČ účast na nemocenském
pojištění podle předpisů účinných
ke dni 31. 12. 2008.


Z
nemocenského pojištění se OSVČ mohou
odhlásit, a to dnem uvedeným v odhlášce,
nejdříve však dnem, ve kterém byla odhláška
podána. Nemocenské pojištění rovněž
zaniká při skončení samostatné
výdělečné činnosti nebo prvním
dnem měsíce, za který OSVČ nezaplatila
pojistné včas a nebo ve správné výši.
Dále pak při zániku oprávnění
vykonávat činnost, při pozastavení výkonu
činnosti či při nástupu výkonu trestu
odnětí svobody.nemocenského pojištění náleží
OSVČ dvě dávky, a to:O
dávkách rozhoduje
a následně je vyplácí
příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ; v opačném
případě vydá rozhodnutí o zamítnutí
dávky.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]