1.08.2009

Zrušení soustavnosti u výkonu nezávislých povolání

Zrušení soustavnosti u výkonu nezávislých povolání
29.12.2008, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Herci, sportovci, umělci, advokáti a další poplatníci s nezávislými povoláními se od 1. 1. 2009 stali z pohledu důchodového pojištění OSVČ. Musí proto splnit všechny povinnosti – do 8. 2. 2009 musejí podat Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.
Od 1. ledna 2009 došlo ke změně v důchodovém pojištění osob, které vykonávají činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, a to v souvislosti s novelizací ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je činnost vykonávána vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu1, považuje se od 1. ledna 2009 za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy, aniž by bylo nutné prohlášení, že se jedná o soustavný výkon této činnosti.
Příjmy při činnosti konané vlastním jménemU činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti považují příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním2. Za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí3.
Účast na pojištěníÚčast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných, které před 1. 1. 2009 nesplňovaly podmínky výkonu samostatné výdělečné činnosti stanovené zákonem č. 155/1995 Sb. (tj. nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně), vzniká nejdříve dnem 1. 1. 2009. Pokud tyto osoby vykonávaly činnost před 31. 12. 2008 a konají ji dále po 1. 1. 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti. To znamená oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa jejich trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti", v termínu nejpozději do 8. 2. 2009. Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo ZDE.

---------------------------------
1 Podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění p. p.2 Podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění p. p.3Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění p. p.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]