1.12.2009

Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

8.12.2008, Zdroj: Ministerstvo financí

Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnění slevy na dani pro fyzické či právnické osoby zaměstnávající pracovníky se zdravotním pojištěním. Jak se vypočítá průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců?
Zaměstnavatel, na jehož pracovištích je stanovena 40hodinová týdenní pracovní doba, zaměstnával v průběhu zdaňovacího období kalendářního roku 2008, v němž roční fond pracovní doby připadající na plnou pracovní dobu činil při 253 pracovních dnech 2 024 pracovních hodin, 3 zaměstnance (A, B, C) se zdravotním postižením bez těžšího zdravotního postižení (se ZP bez TZP) a 2 zaměstnance (D, E) s těžším zdravotním postižením (s TZP), s následujícím využitím fondu pracovní doby:
zaměstnanec
se ZP bez TZP
s TZP


A*)
B*)
C*)
D**)
E***)
Počet hodin vyplývající z rozvržení pracovní doby nebo individuálně sjednané pracovní doby a délky trvání pracovního poměru z nich do délky trvání pracovního poměru nezapočteno z důvodu:
2 024
2 024
1 184
1 771
1 265
- mateřské nebo rodičovské dovolené
0
0
0
0
0
- dlouhodobého uvolnění pro výkon veřejné funkce
0
0
0
399
0
Neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci
0
0
8
0

Neodpracované hodiny v důsledku nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby
328
0
0
0
0
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění
0
48
0
0
260
Upravený počet hodin
1 696
1 976
1 184
1 372
1 005
*) Se zaměstnanci A, B a C byla sjednána 40hodinová týdenní pracovní doba; se zaměstnancem C byl pracovní poměr uzavřen dne 1. června 2008.
**) Se zaměstnancem D byla sjednána 35hodinová týdenní pracovní doba.
***) Se zaměstnancem E byla sjednána 25hodinová týdenní pracovní doba.
Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se ZP bez TZP:
Počet hodin vyplývající zaměstnancům se ZP bez TZP z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru snížený o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění,
děleno
celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy,
tj. 4 856 / 2024 = 2,3992, zaokrouhleno 2,40 zaměstnance
Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se ZP bez TZP:
2,40 x 18 000 = 43 200 Kč
Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců s TZP:
počet hodin vyplývající zaměstnancům s TZP z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru snížený o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby a pracovní neschopnosti, za níž nebyly poskytovány dávky nemocenského pojištění,
děleno
celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, tj. 2 377 / 2 024 = 1,1744, zaokrouhleno 1,17 zaměstnance.
Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců s TZP:
1,17 x 60 000 = 70 200 Kč

Comments:
thanks !! very helpful post!

rH3uYcBX
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]