1.30.2009

Určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu

Určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu
dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), účinné od 1.1.2009
(27.01.2009)

S účinností od 1.1.2009 je zákonem č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, rozšířena příloha č. 2 k ZDPH o položku SKP 90.02.11 – sběr a přeprava komunálního odpadu.

Příloha č. 2 k ZDPH umožňuje uplatnit ze všech služeb spadajících pod číselný kód SKP 90.02.1 sníženou sazbu daně jen u SKP 90.02.11, tj. služeb týkajících se pouze sběru a přepravy komunálního odpadu. Sníženou sazbu daně nelze použít při skladování a likvidaci komunálního odpadu (SKP 90.02.12, 90.02.13, 90.02.14).
Pro účely DPH se komunálním odpadem rozumí odpad definovaný v § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Z uvedeného vyplývá, že za komunální odpad nelze považovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Pokud plátce poskytuje služby podléhající jak snížené, tak základní sazbě daně a úplata je stanovena jednou částkou, je povinen pro účely stanovení základu daně tuto částku rozdělit podle jednotlivých plnění podléhajících platné sazbě daně.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]