1.26.2009

Průměrné ceny pohonných hmot 2008 pro podnikatele

Průměrné ceny pohonných hmot 2008 pro podnikatele
19.1.2009, Zdroj: Ministerstvo financí

Za rok 2008 má poplatník možnost volby při použití ceny PHM ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty buď podle cen uvedených v pokynu D-320, nebo podle vyhlášky č. 357/2007 Sb.
Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2008 jsou daňově uznatelnými náklady pohonné hmoty spotřebované poplatníkem při jízdě vlastním automobilem nezahrnutým do obchodního majetku nebo při jízdě silničním motorovým vozidlem bezplatně vypůjčeným podle smlouvy o výpůjčce (§ 659 občanského zákoníku). Výdaje za spotřebované pohonné hmoty lze stanovit na základě průměrných cen uplatňovaných ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci v ČR, k jejich zveřejnění je zmocněno ministerstvo financí. Za rok 2008 byly ceny v Kč/l včetně DPH u jednotlivých druhů pohonných hmot vyhlášeny pokynem D-320.

Benzin Speciál
BA - 91
29,73 Kč

Benzin Natural
BA - 95
30,34 Kč

Benzin Super plus (Natural)
BA - 98, 99 a 100
32,65 Kč

Benzin Normál (Natural)
BA - 91
29,85 Kč

Nafta motorová
31,68 Kč

V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud takový benzin není uveden, uplatní se cena benzinu s nejbližším oktanovým číslem. Použije-li poplatník ceny vyšší než ceny uvedené v pokynu, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu.
Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
Poplatník může, pokud se tak rozhodne, použít ceny vyhlášené vyhláškou MPSV č. 357/2007, kterou se mj. stanoví průměrná cena pohonných hmot, a to na základě ustanovení § 189 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tyto ceny lze použít již za rok 2008 místo cen uvedených výše, a to na základě změny ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, provedené jeho novelou č. 2/2009 Sb. Z toho vyplývá, že za rok 2008 má poplatník možnost volby při použití ceny PHM ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty buď podle výše uvedených cen v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, nebo podle vyhlášky č. 357/2007 Sb., které jsou následující:

Průměrná cena pohonných hmot za rok 2008:

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 357/2007 Sb.činí:
30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
31,20 Kč u motorové nafty.
Tyto ceny platily po celé zdaňovací období roku 2008.
Důležitá poznámka:
Sazba základní náhrady činila 4,10 Kč za 1 km jízdy a platila po celé zdaňovací období roku 2008.
Vzhledem k výše uvedené novele zákona o daních z příjmů, nebude pokyn řady „D" k cenám pohonných hmot již vydáván a poplatníci budou postupovat podle příslušných vyhlášek, které vydává ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento postup má hlavní výhodu v tom, že poplatníci tak budou již před začátkem příslušného zdaňovacího období znát daňově uplatnitelnou cenu pohonných hmot, což výrazně posiluje zásadu předvídatelnosti práva. Nelze ovšem přehlédnout, že MPSV ze zákona může při výraznějších změnách cen vyhláškou tyto ceny změnit, a to i v průběhu zdaňovacího období.

Průměrná cena pohonných hmot platná od 1. 1. 2009, stanovená vyhláškou č. 451/2008 Sb. činí: 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,50 Kč u motorové nafty.
Pozn.: Sazba základní náhrady platná od 1. 1. 2009 je 3,90 Kč.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]