1.07.2009

Platba zdravotního pojištění od 1.1.2009


Platba
zdravotního pojištění od 1. ledna
2009
  
31.12.2008,
Zdroj: VZP

U
osob samostatně výdělečně činných
dochází ke změně minimálního a
maximálního vyměřovacího základu
pro výpočet pojistného na zdravotní
pojištění.


Minimální
vyměřovací základ OSVČ

Minimální
vyměřovací základ OSVČ činí
dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství.
Za průměrnou měsíční mzdu
v národním hospodářství se
považuje částka, která se vypočte jako
součin všeobecného vyměřovacího
základu stanoveného nařízením vlády
pro účely důchodového pojištění
za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku,
pro který se průměrná mzda zjišťuje,
a přepočítacího koeficientu stanoveného
nařízením vlády pro účely
důchodového pojištění pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího
základu. Takto vypočtená částka
průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.


Podle
Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne
22. září 2008 je výše všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na
21 527 Kč a výše přepočítacího
koeficientu činí 1,0942. Pro rok 2009 činí
průměrná měsíční mzda 23 555
Kč.
Minimální měsíční
vyměřovací základ pro měsíce roku
2009 je tudíž 11 777,50 Kč. Z toho
minimální měsíční záloha
na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce
1 590 Kč.


Zálohu
ve výši 1 590 Kč musí poprvé za
leden 2009
(posledním dnem splatnosti je 9. 2. 2009)
uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009
samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty,
které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008
zálohy nižší než 1 590 Kč,

s výjimkou osob, které nemají stanoven
minimální vyměřovací základ. 


Maximální
vyměřovací základ OSVČ

Maximální
vyměřovací základ OSVČ činí
čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy.
Definice průměrné mzdy je stejná jako při
stanovení minimálního vyměřovacího
základu, tzn. že se pro rok 2009 vychází
z částky 23 555 Kč.
Maximální
vyměřovací základ v roce 2009 bude činit
1 130 640 Kč, maximální měsíční
vyměřovací základ bude 94 220 Kč
a maximální záloha na pojistné je
stanovena na 12 720 Kč.


Na
základě této změny se výše
zálohy změní od ledna 2009 osobám
samostatně výdělečně činným,
které v roce 2008 platily zálohu 11 643 Kč,

tj. v maximální výši určené
pro rok 2008,
ale záloha vypočtená podle příjmů
dosažených v roce 2007 byla vyšší.U
OSVČ, které byly v roce 2008 též
zaměstnancem a součet vyměřovacích základů
ze zaměstnání a vyměřovacího
základu ze samostatné výdělečné
činnosti dosažených v roce 2008 přesáhl
1 034 880 Kč, se bude při vyúčtování
pojistného za rok 2008 postupovat podle ustanovení §
3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Znamená to,
že se o přesahující částku sníží
vyměřovací základ OSVČ, a je-li
přesahující částka vyšší
než vyměřovací základ ze samostatné
výdělečné činnosti, sníží
se o zbytek přesahující částky
vyměřovací základ/y ze zaměstnání.


Vyměřovací
základ pro platbu pojistného státem

Od
1. 1. 2008 činí vyměřovací základ
pro pojistné hrazené státem 25 %
všeobecného vyměřovacího základu
stanoveného nařízením vlády pro
účely důchodového pojištění
za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku,
pro který se vyměřovací základ
zjišťuje. Na základě přechodných
ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., který
nově stanovil tuto definici,
se vyměřovací
základ pro rok 2008 pro platbu pojistného státem
použije i pro rok 2009.


Na
základě tohoto přechodného ustanovení
bude i v roce 2009 činit vyměřovací
základ částku 5 013 Kč.
Z tohoto
vyměřovacího základu bude stát i
v roce 2009 platit za osoby, za které je podle zvláštního
právního předpisu plátcem pojistného
stát,
měsíčně pojistné ve výši
677 Kč.
Kromě samotné platby pojistného
státem lze výši tohoto vyměřovacího
základu použít jako odpočtu u některých
zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č.
592/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]