1.07.2009

Přehled zásadních změn v nemocenském pojiątění od 1.1.2009


Přehled
zásadních změn v nemocenském pojištění
od 1. 1. 2009
  
9.12.2008,
Zdroj: ČSSZ

Opakování
je matkou moudrosti, proto Vám v dnešních
aktualitách připomínáme, co můžete
počátkem příštího roku očekávat
v oblasti nemocenského pojištění.


1.
Nemocenské bude nově náležet
od 15. kalendářního dne
dočasné
pracovní neschopnosti (karantény).
Prvních 14
dní pracovní neschopnosti
nebo karantény
bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci
náhradu mzdy. Ta se poskytuje za pracovní dny
a to jen v době trvání pracovního vztahu.
Při dočasné pracovní neschopnosti se náhrada
mzdy vyplácí
od čtvrtého pracovního
dne
, při karanténě od prvního pracovního
dne.


2.
Všechny dávky nemocenského pojištění
(tj. nemocenské, vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a
mateřství, peněžitá pomoc v mateřství
a ošetřovné) budou zaměstnancům a osobám
samostatně výdělečně činným
(OSVČ) nově
vyplácet pouze okresní, v
Praze Pražská, v Brně Městská,

správy sociálního zabezpečení
(OSSZ/PSSZ/MSSZ). Vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a mateřství, peněžitá
pomoc v mateřství a ošetřovné
budou náležet ode dne vzniku.


3.
Jsou stanoveny
tři redukční hranice (v roce
2008 byly dvě redukční hranice). Denní
vyměřovací základ pro výpočet
dávek nemocenského pojištění se bude
redukovat:K částce
nad třetí redukční hranici se nebude
přihlížet. Pro účely peněžité
pomoci v mateřství a vyrovnávacího
příspěvku v těhotenství a mateřství
se postupuje stejně s tím, že se částka
do první redukční hranice počítá
100 %. Dávky nemocenského pojištění
se - stejně jako dosud -
vypočítají
z denního vyměřovacího základu
(DVZ). Tím je zjednodušeně řečeno
denní průměr ze součtu hrubých příjmů
za 12 kalendářních měsíců před
vznikem nároku na dávku. U OSVČ je nemocenské
pojištění dobrovolné a vyměřovacím
základem pro placení pojistného je částka,
kterou si OSVČ sama určí bez ohledu na dosažené
příjmy a výdaje.
Procentní sazba pro
výpočet nemocenského z redukovaného
DVZ se od 1. 1. 2009
nemění a bude stejně
jako dosud
odstupňovaná.


Příklad
výpočtu nemocenského:


Vyměřovací
základ pojištěnce v rozhodném období
byl 185 000 Kč. Denní vyměřovací základ
před redukcí činí 506,85 Kč (185 000 Kč
: 365 dnů). Z částky do první redukční
hranice, tzn. v tomto případě z částky
506,85 Kč, se u nemocenského započte 90 %.
Nemocenské tak bude: za kalendářní den od
15. do 30. dne pracovní neschopnosti 275 Kč (506,85 Kč
x 90 % = 457 x 60 % = 274,20 Kč), od 31. dne do 60. dne pracovní
neschopnosti 302 Kč (457 Kč x 66 % = 301,62 Kč) a od
61. dne pracovní neschopnosti 330 Kč (457 Kč x 72 %
= 329,04 Kč), zaokrouhleno na celé Kč.


4.
Režim dočasně práceneschopného
pojištěnce
stanovuje ošetřující
lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní
neschopnosti. A pouze lékař jej může při
změně zdravotního stavu změnit. V době,
kdy
zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému
náhradu mzdy,
může sám kontrolovat
dodržování stanoveného režimu, nebo o
to může požádat příslušnou
správu sociálního zabezpečení.
Poruší-li práceneschopný stanovený
léčebný režim,
může mu správa
sociálního zabezpečení
nemocenské
snížit nebo zcela odebrat,
nejdéle však
na sto kalendářních dnů. Obdobně má
podle zákoníku práce možnost snížit
nebo odejmout v prvních 14 kalendářních
dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.


5.
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
bude činit  
70 % z denního vyměřovacího
základu a vyplácí se od prvního dne
nástupu na PPM. Podle nové právní úpravy
ji budou moci
ve více případech než
dosud
čerpat muži. Bude se to týkat zejména
otců, či manželů matek, a to tehdy, když PPM
nebude pobírat matka dítěte.


6. Pokud
jeden z rodičů či oprávněná osoba
zůstane doma s nemocným dítětem mladším
10 let či s jiným členem rodiny, jehož
zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování,
bude nově dostávat tzv.
ošetřovné
(do 31. 12. 2008 „podpora při ošetřování
člena rodina" - POČR). Rodiče či jiné
oprávněné osoby se budou moci od 1. 1. 2009 jednou
v ošetřování vystřídat.


7. Nemocenského
pojištění
nově nejsou účastni
společníci a jednatelé společností
s ručením omezeným a komanditisté
komanditních společností
, kteří
mimo pracovněprávní vztah vykonávají
pro společnost práci, za kterou jsou společností
odměňováni, a
členové v družstvech,
kde podmínkou členství v družstvu není
pracovněprávní vztah k družstvu. Tyto
osoby jsou při splnění stanovených podmínek
účastni povinného důchodového
pojištění.


8.
Účastni nemocenského pojištění
také
nejsou studenti a žáci. Nejde totiž
o osoby, které
v době nemoci přicházejí
o výdělek.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]