1.09.2009

Novinky v důchodovém pojištění od 1. 1. 2009

Novinky v důchodovém pojištění od 1. 1. 2009
6.1.2009, Zdroj: ČSSZ

Od 1. ledna 2009 se mění některé právní předpisy, které přinášejí také změny v důchodovém pojištění.
Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění. Dochází k podstatnému snížení minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude od 1. 1. 2009 částka 5 889 Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění bude činit 28 % z této částky, tj. 1 649 Kč, (pro srovnání: minimální měsíční pojistné v roce 2008 činí celkem 2 800 Kč, tedy 28 % z částky 10 000 Kč, která je pro rok 2008 nejnižším vyměřovacím základem pro odvod pojistného na dobrovolné důchodové pojištění). Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Přihlašuje-li se osoba k dobrovolnému pojištění zpětně za kalendářní roky předcházející roku doplacení pojistného, použijí se pro stanovení minimální výše pojistného pravidla platná pro kalendářní rok, v němž je pojistné hrazeno.
Pojištění osob vykonávající činnost na základě autorskoprávních vztahů, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
Mění se podmínky účasti na pojištění OSVČ - osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Nově se bude tato činnost považovat za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud. Osoby, které před 1. lednem 2009 nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně, jsou považovány za OSVČ nejdříve od 1. 1. 2009. Tyto osoby, pokud vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost před 31. 12. 2008 a konají ji dále po 1. 1. 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením SVČ. Nejpozději do 8. února 2009 oznámí správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti".
Žádost o důchod
Sepsat žádost o důchod až čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu je možné od 21. 8. 2008 (dosud byla tato možnost 3 měsíce). Je-li žádost podána dříve než čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu, řízení o důchod se přeruší, případně zastaví. Žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení.
Valorizace procentní výměry důchodů
Od 1. ledna 2009 se zvýší všechny procentní výměry důchodů vyplácených z českého důchodového systému. Rozhodla o tom vláda svým nařízením č. 363/2008 Sb. Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmů a dobách důchodového pojištění každého člověka, vzroste o 4,4 %. Navýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2009. Základní výměra vypláceného důchodu se nemění.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]