1.09.2009

Kontrola dočasné pracovní neschopnosti

Kontrola dočasné pracovní neschopnosti
6.1.2009, Zdroj: ČSSZ

Nový zákon o nemocenském pojištění přináší změny týkající se povinností lidí, kteří budou pobírat nemocenské, a zpřísňuje sankce a pokuty za jejich porušení.
Během dočasné pracovní neschopnosti budou muset lidé dodržovat stanovený režim, nově nazvaný „režim dočasně práceneschopného pojištěnce". Bude zahrnovat:
Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu bude moci ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí bude i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek bude rozhodovat ošetřující lékař.
Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti bude možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.
Práceneschopný bude muset umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt opatří zvonkem a jmenovkou, uvede platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu budou stejně jako dosud provádět pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového lékaře ČSSZ či jiného orgánu nebo fyzické osoby. Podnět ke kontrole bude moci dát také zaměstnavatel, který bude mít podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim, tj. vykonává jinou činnost, nezdržuje v místě pobytu nebo nedodržuje stanovený režim vycházek.
Nově bude moci zaměstnavatel v době, kdy bude vyplácet práceneschopnému náhradu mzdy, sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to bude moci požádat příslušnou okresní, v Praze Pražskou, v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení. Pověření kontrolní pracovníci OSSZ se budou muset prokázat „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou", práceneschopní občané budou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.
Pokud práceneschopný pojištěnec poruší režim stanovený v době pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, bude mu moci správa sociálního zabezpečení nemocenské snížit nebo zcela odebrat nejdéle však na sto kalendářních dnů. Nový zákon rovněž umožní snížit nebo odejmout i již vyplacené nemocenské. Obdobně bude mít podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.
Nová právní úprava zavádí další sankce za závažné porušení režimu. Pokud práceneschopný neposkytne součinnost při kontrole, bude mu moci správa sociálního zabezpečení uložit též pokutu až do výše 10 000 Kč. Nemocnému, který zvlášť závažným způsobem poruší stanovený režim, bude moci správa sociálního zabezpečení za tento přestupek uložit pokutu až 20 000 Kč. O krácení, či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že dojde k porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, rozhodne příslušná správa sociálního zabezpečení.
Nový zákon také přesněji stanoví povinnosti ošetřujících lékařů a dalších zdravotnických zařízení při posuzování zdravotního stavu a potvrzování údajů pro nemocenské dávky. Rovněž přinese zvýšení sankcí za jejich porušování. Nesplnění stanovených povinností se bude považovat za správní delikt, za který bude moci příslušná správa sociálního zabezpečení uložit pokutu. Krajním sankčním opatřením bude zákaz rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování až na dva roky. Případný zákaz vydá správa sociálního zabezpečení, a to v situaci, kdy ošetřující lékař opakovaně v jednom roce nerozhodne o ukončení neodůvodněné dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování ve třech případech, o nichž pak kvůli nesprávnému postupu musel rozhodnout orgán nemocenského pojištění.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]