1.26.2009

Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb

Dotazy a odpovědi k uplatňování zákona č. 1/2009 Sb., jímž se s účinností od 1.1.2009 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
22. ledna 2009

22.01.2009-->2145913199000-->
I. Nové stavby obytných domů
S účinností od 1. ledna 2009 byl zákonem č. 1/2009 Sb. novelizován zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o dani z nemovitostí“). Podle novely se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2009, neboť daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 1.lednu roku, na který je vyměřována. Touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u nových staveb obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo u bytů ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, a to na dobu patnácti let počínaje rokem následujícím po roce, v němž začaly být stavby způsobilé k užívání, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Od 1. 1. 2009 již toto osvobození nelze nově poskytnout.
Jestliže nárok na toto osvobození vznikl k 1. lednu některého z předchozích zdaňovacích období, poskytne se osvobození pro stavbu naposledy ve zdaňovacím období roku 2009 (např. stavba byla zkolaudována v červnu roku 2006, nárok na osvobození vznikl k 1.lednu 2007, do 31. ledna 2007 byl nárok na osvobození uplatněn v daňovém přiznání – osvobození náleží pro rok 2007, 2008 a 2009 ). Níže je na praktických příkladech znázorněno, jaké jsou možnosti pro přiznání tohoto osvobození (při splnění všech podmínek stanovených v ustanovení. § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí) pro zdaňovací období 2009.
1. Dotaz:Rodinný dům ( byt) byl zkolaudován v srpnu 2008. Lze uplatnit nárok na osvobození nové stavby (bytu) pro zdaňovací období 2009?
Odpověď:Pokud byla stavba rodinného domu dokončena v roce 2008, od 1. ledna 2009 nárok na osvobození z titulu novostavby již nelze nově uplatnit.
2. Dotaz:Rodinný dům ( byt) byl zkolaudován v srpnu 2005. Jestliže nárok na osvobození nové stavby (bytu) nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď:Nárok na osvobození lze uplatnit dodatečně v daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2006, 2007 a 2008 a naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2009.
3. Dotaz :V září 2007 byl zkolaudován rodinný dům a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození. V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka. Může si nový vlastník uplatnit nárok na osvobození pro rok 2009?
Odpověď:V takovém případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno) a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku však bude poskytnuto již pouze na zdaňovací období roku 2009.

II. Stavební úpravy spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby (zateplení stavby)

S účinností od 1.ledna 2009 byl zákonem č. 1/2009 Sb. novelizován zákon o dani z nemovitostí. Podle novely se postupuje poprvé ve zdaňovacím období roku 2009, neboť daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 1.lednu roku, na který je vyměřována. Touto novelou bylo zrušeno osvobození od daně ze staveb, které bylo podle ustanovení § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí poskytováno u staveb na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení . Od 1. ledna 2009 nelze již toto osvobození poskytnout.
Jestliže nárok na toto osvobození vznikl k 1. lednu některého z předchozích zdaňovacích obdobích, poskytne se osvobození od daně ze staveb na dobu 5 let, nejpozději tedy pro zdaňovací období 2012 (tj. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl k 1. lednu roku 2008, do 31. ledna 2008 byl nárok na osvobození uplatněn v daňovém přiznání, stavba bude osvobozena do roku 2012 včetně). Od 1. ledna 2013 nelze již osvobození poskytnout. Bylo-li zateplení provedeno v průběhu roku 2008, nelze již nově od 1. ledna 2009 nárok na toto osvobození uplatnit.
Níže je na praktických příkladech znázorněno, jaké jsou možnosti pro přiznání tohoto osvobození (při splnění všech podmínek stanovených v ustanovení § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí) pro zdaňovací období 2009.
1. Dotaz:Zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008. Lze uplatni nárok na osvobození stavby pro zdaňovací období roku 2009 ?
Odpověď:Pokud zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008, nelze od 1. ledna 2009 nárok na osvobození stavby z titulu zateplení nově uplatnit.
2. Dotaz:Zateplení stavby bylo provedeno v roce 2006. Jestliže nárok na osvobození nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď:Nárok na osvobození stavby lze uplatnit dodatečně v daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2007 a 2008. Naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2011, neboť podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani z nemovitostí bylo možno poskytnout pouze na dobu pěti let počínaje, rokem následujícím po provedení příslušných stavebních úprav.
3. Dotaz :V září 2007 bylo vydáno stavební povolení na zateplení stavby a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození. V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka. Může si nový vlastník uplatnit ještě nárok na osvobození?
Odpověď:V takovém případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno) a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku bude poskytnuto na zdaňovací období roku 2009, 2010,2011 a 2012.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]