1.07.2009

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolné důchodové pojištění
3.11.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Kdy je možné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění? Jaké jsou podmínky zpětného pojištění?

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let. K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu občana. U osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv OSSZ, na níž se občan s trvalým bydlištěm v cizině obrátí. Je-li přihláška k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podávána v době, kdy již bylo zahájeno řízení o důchod, je k řízení o doplacení pojistného příslušná OSSZ, u níž byla žádost o důchod podána.


Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje následující důvody účasti osoby na dobrovolném důchodovém pojištění:

 1. Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
  Podat přihlášku k účasti na pojištění a stejně tak doplatit pojistné je možné i zpětně.
  Pojistné však musí být uhrazeno nejpozději v den podání žádosti o důchod.

 2. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Také zde platí, že přihlášku k účasti na pojištění lze podat a pojistné doplatit zpětně, nejpozději však opět do dne podání žádosti o přiznání důchodu, pro jehož nárok a výši mají být tyto doby započteny.

 3. Výdělečná činnost v cizině po 31. prosinci 1995Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem. Také placení pojistného je zpětně časově omezeno. Nelze je zaplatit po uplynutí dvou kalendářních roků následujících po roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se toto pojistné platí. Opět pojistné je nutno uhradit nejpozději přede dnem podání žádosti o důchod.

 4. Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu Pokud jde o podávání přihlášky a placení pojistného, platí vše, co je uvedeno v bodě 3.

 5. Jiné důvody (bez udání důvodu) Účast na pojištění bez udání některého z důvodů uvedených výše pod body
  1. až 4. je však možná v rozsahu nejvýše deseti let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem. Pojistné nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí, a rovněž jako ostatních případech dobrovolného důchodového pojištění ani po podání žádosti o důchod.

Příklad 1


Muž starší 28 let podal dne 8. srpna 2007 žádost o plný invalidní důchod. Jeho plná invalidita vznikla 6. července 2007. V rozhodném období od 6. července 1997 do 5. července 2007 byl pojištěn takto - v období od 6. července do 31. prosince 1997, tj. 179 dnů, v letech 1998 až 2001 pojištěn nebyl, v letech 2002 až 2005 získal celkem 3 roky a 100 dnů pojištění a v období od 1. ledna 2006 do 31. ledna 2007 byl pojištěn nepřetržitě 1 rok a 31 dnů. Celkem tedy
v rozhodném období získal pouze 4 roky a 310 dnů pojištění.


Protože potřebná doba pro nárok na plný invalidní důchod pojištěnce staršího 28 let činí pět roků pojištění, byla jeho žádost zamítnuta.

Příklad 2

Pojištěnec z předchozího příkladu po vydání rozhodnutí si zaplatil za dobu od 1. září do 31. října 2007 dobrovolné důchodové pojištění. Předpokládal, že tím podmínku potřebné doby pěti let pojištění splnil, a trval na sepsání nové žádosti o přiznání invalidního důchodu.

Také tato žádost byla zamítnuta, protože posunem rozhodného období na dobu od 1. listopadu 1997 do 31.
října 2007 nedošlo k navýšení doby pojištění, naopak se ještě snížila. Důvodem je skutečnost, že takto posunuté rozhodné období již nezahrnuje dobu pojištění od 6. července do 31. října 1997, tj. 118 dnů. Nově zahrnuje pouze dobu pojištění od 1. září do 31. října 2007, tj. 61 dnů. Celková doba pojištění v rámci nově stanoveného rozhodného období činí pouze 4 roky a 253 dnů.


Pro získání nároku na plný invalidní důchod by tento muž musel před podáním žádosti platit dobrovolné pojištění
tak dlouho, až by došlo k takovému posunu rozhodného období, že již do něho přestane být zahrnována doba, kdy v původním rozhodném období pracoval. V důsledku toho se navýší celková doba pojištění v posledních deseti letech tak, že v těchto deseti letech získá pět let pojištění.

Pro vznik nároku na plný invalidní důchod mělo být tedy před podáním druhé žádosti pojištění placeno až do dubna 2008 (pojistné je nutno uhradit vždy za celý kalendářní měsíc), protože teprve v rozhodném období od 22. dubna 1998 do 21. dubna 2008 získá tento muž potřebných pět let pojištění.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]