1.26.2009

Aktualizované vydání příručky k IPPC

Aktualizované vydání příručky k IPPC
9.1.2009

Ministerstvo životního prostředí připravilo aktualizované vydání publikace Integrovaná prevence a omezování znečištění - Stručný průvodce, která má sloužit stávajícím a budoucím provozovatelům zařízení, spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k rychlé orientaci v problematice IPPC.
Příručka o rozsahu 50 stran je primárně určena pro provozovatele IPPC zařízení, ale může sloužit jako zdroj informací i laické a odborné veřejnosti.
Důraz je kladen především na problematiku povolování. Příručka slouží jako průvodce povolovacím procesem a případným změnovým řízením, ale obsahuje i postup v dalších možných situacích, jako je např. změna provozovatele IPPC zařízení.
Část publikace je věnovaná výkladům zákona o integrované prevenci, kdy je na konkrétních srozumitelných příkladech demonstrováno zejména zařazení průmyslových činností pod přílohu č. 1 zákona, postup při určování kapacit a výklad některých pojmů zákona. Pozornost je také věnována širšímu rámci IPPC, např. související evropské legislativě a evropskému systému výměny informací.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]