12.01.2008

Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od

Změny
při placení pojistného na sociální
zabezpečení od 1. 1. 2009

20.11.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

Od
roku 2009 platí jiný termín splatnosti,
variabilní symbol a nové předčíslí
účtu.
Novinky
při placení pojistného:
 1. termín splatnosti

 2. nový variabilní symbol

 3. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách bude od ledna 2009 pro všechny zaměstnavatele shodný


 4. nové předčíslí účtu

 5. 1) Termín splatnosti
  Na zaměstnavatele čekají při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009, respektive při placení pojistného na sociální zabezpečení poprvé za měsíc leden 2009, které je dle nové právní úpravy splatné od 1. do 20. února 2009.

  2) Nový variabilní symbol
  Dle platné právní úpravy od 1. 1. 2009 končí rozlišení plátců dle počtu zaměstnanců na organizace a malé Organizace a zavádí se nový pojem „zaměstnavatel". V návaznosti na tuto úpravu a další zákonné úpravy účinné od 1. 1. 2009 zavádí Česká
  správa sociálního zabezpečení místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimístný. Tento desetimístný variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na sociální zabezpečení a musí být uveden i na předkládaném „Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách" od ledna 2009 (případně na dalších tiskopisech, na nichž je variabilní symbol uváděn).
  Desetimístný variabilní symbol bude mít zaměstnavatel přidělen po celou dobu registrace, tzn., že se nebude měnit ani v případě změny sídla zaměstnavatele.

3) Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách je od ledna 2009 shodný pro všechny zaměstnavatele a bude plátcům k dispozici na http://www.cssz.cz/?wa=WWW08E3+KG&uid=1419777 i k odebrání klientských centrech okresních správ sociálního zabezpečení a územních pracovištích PSSZ.

4) Nové předčíslí účtu Další změnou v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo předčíslí 1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012. Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně důchodově pojištěných. Změna předčíslí účtu platí pro úhrady „Přehledů" zaměstnavatelů od ledna 2009, tzn. pro platby, které zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu od 1. do 20., následně pro další kalendářní měsíce, kdy pojistné je dle nové právní úpravy splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Nový desetimístný variabilní symbol i další informace, týkající se oblasti výběru pojistného budou každému zaměstnavateli sděleny dopisem v průběhu ledna 2009.

Výše uváděné změny jsou vyvolány jednak legislativními změnami a jednak modernizací programového vybavení ČSSZ, kdy ČSSZ postupně přechází z lokálního systému na systém centrální.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]