12.02.2008

Upozornění na daňové povinnosti v roc...


Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 - zákonné lhůty


2. prosince 2008

Aktualizováno ke dni: 2. prosince 2008.


1. k daním z příjmů, 1. fyzických osob,
 2. právnických osob,
 3. fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
 4. daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

2. k dani z přidané hodnoty,


3. ke spotřebním daním,

 1. z minerálních olejů,
 2. z lihu,
 3. z piva,
 4. z vína a meziproduktů,
 5. z tabákových výrobků,

4. k dani silniční,

5. k dani z nemovitostí,

6. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

7. k energetickým daním,


 1. ze zemního plynu a některých dalších plynů,
 2. z pevných paliv,
 3. z elektřiny,

8. k poplatku z biopaliv.

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech fi nančních a celních úřadech (dále jen „správce daně“) a dále na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ ) a na stránkách Ministerstva fi nancí (http://www.mfcr.cz/) v sekci „Daně a cla“. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Úvodem upozorňujeme, že zákonem č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, došlo od roku 2004 k zásadním změnám při správě, placení i termínech splatnosti spotřebních daní.


Nově je dle zákona č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o biopalivech“), osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely povinna dle ustanovení § 3a odst. 6 uvedeného zákona podat každoročně k 31. lednu místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely
za uplynulý kalendářní rok.


Ke dni 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb. , o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v jeho části 45 až 47 upravuje zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen „energetické daně“).


Ve výše uvedených zákonech naleznete např. odpovědi i na následující otázky:

Který fi nanční nebo celní úřad je vaším správcem daně?
(Místní příslušnost)


Místní příslušnost správce daně, není-li zákonem stanoveno jinak, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v České republice a u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí místo jejího trvalého pobytu. Nelze-li takto určit místní příslušnost, řídí se místem, kde má stálou provozovnu, nebo místem, v němž poplatník (plátce) vykonává na území České republiky hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění, popřípadě místem, v němž se nachází na území České republiky převážná část jeho nemovitého majetku.


Nelze-li určit místní příslušnost podle výše uvedeného, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.


Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní příslušnost místem přechodu státní hranice.


U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak. Nelze-li určit místní
příslušnost celního úřadu podle ustanovení celního zákona nebo zákona o správě daní a poplatků, je místně příslušný Celní úřad Praha 1.


U daní, kde předmětem zdanění je nemovitost, je místně příslušným správcem daně fi nanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Tento správce daně je pak povinen sdělit
výsledky vyměření a případně další potřebné údaje tomu správci daně, u kterého je dána místní příslušnost podle výše uvedeného stručného vysvětlení.


Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně fi nanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti:

 1. měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval,
 2. se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,
 3. má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
 4. má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny.

Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je fi nanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně. Majetková odpovědnost plátce za jeho pokladny tím zůstává nedotčena.

Kdy musím poprvé navštívit svého správce daně?
(Registrace)

Pokud se jedná o povinnost registrace, všichni poplatníci mají povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně, a to do 30 dnů od obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné samostatné výdělečné činnosti. Tato lhůta začne běžet následující den po právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy poplatník začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, přičemž právní účinností se rozumí den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. Pokud poplatník začne vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen tuto skutečnost oznámit místně příslušnému správci daně do třiceti dnů. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Je-li daňovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů. Poplatník daně silniční má vůči správci daně registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.


Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li registrační povinnost kvůli jiné
dani. Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou.


Dojde-li ke změnám skutečností, které daňový subjekt uvedl v přihlášce k registraci, zejména zaniklali jeho daňová povinnost u některé z daní, je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně
do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.


Pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční, spotřebních daní, energetických daní a biopaliva platí speciální úprava.


Nový poplatník daně silniční má vůči správci daně registrační povinnost podle § 16 odst. 5 zákona č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 téhož zákona.


Osoba povinná k dani (§ 5 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“) se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku (dále jen „osoba povinná k dani“), jejíž obrat (§ 6 odst. 2 zákona o DPH) překročil za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15-ti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila tento stanovený limit. Totéž platí i pro osoby uskutečňující zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. Zákon o DPH dále speciálně upravuje v § 95 povinnost registrace i v dalších případech včetně stanovení lhůt, kdy je povinna osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci.

Co dělat, když zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání?
(Daňové přiznání a jeho opravy)


V případě, že daňový subjekt zjistí chybu v podaném daňovém přiznání před uplynutím lhůty pro jeho podání, může před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání. Pro
vyměřovací řízení se pak použije tohoto opravného daňového přiznání a k daňovému přiznání předchozímu se nepřihlíží.


Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je dodatečně přiznaná daň též splatná.


Poslední známou daňovou povinností je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu, zda daň byla stanovena podle § 46 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, nebo platebním výměrem, nebo dodatečným platebním výměrem, nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

Jak platit daně?
(Platební styk)

Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných lhůtách.


K označení úhrady daně nebo zálohy na daň slouží variabilní symbol a konstantní symbol:

 1. Prostřednictvím variabilního symbolu daňový dlužník sděluje správci daně svou totožnost. Má-li daňový dlužník přiděleno daňové identifi kační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní
  symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce) kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede fyzická osoba do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, právnická osoba v takovém případě uvede identifi kační číslo (IČ).

  Hradí-li daňový dlužník svou daňovou povinnost pomocí poštovní poukázky vyzvednuté u místně příslušného správce daně nebo mu tímto správcem daně zaslané, je konstantní symbol spolu s číslem účtu správce daně předtištěn. K úhradě daňové povinnosti může daňový dlužník použít Daňovou složenku, která je určena k přímé úhradě na pracovištích České pošty. Na Daňové složence vybere daňový dlužník daň, kterou chce uhradit, dále kromě vlastních identifi kačních údajů správné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného správce daně a jeho PSČ. V této souvislosti lze doporučit
  podrobně se seznámit s pokyny uveřejněnými na webových stránkách Daňové správy.

Jaké důsledky má nesplnění některých povinností daňovým subjektem?
(Sankce)

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % (§ 68 zákona o správě daní a poplatků ).

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání daň ve výši nula, popřípadě vyměřit daň podle pomůcek.


Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky úrok z prodlení podle § 63 zákona o správě daní a poplatků. Podrobnější informace o daňových přiznáních a placení daní včetně příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u správce daně. Nesplní-li osoba povinná k dani z přidané hodnoty povinnost se registrovat podle § 95 odst. 1 zákona o DPH, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně.

ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2009

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.


Podle specifi ckých ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových
poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu
a výchovu lesa (dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.


Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních
daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.


Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.


Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro
plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.


S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.


Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb. , o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku. První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1. 1. 2009.


Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 - vzor č. 15). Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 nebo 1. čtvrtletí 2009.


Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,- Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.


Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.


Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla.

 • Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání k vybraným daním a vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (i jeho přílohy), včetně dalších elektronických podání. Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ ) v sekci „Daně elektronicky“ a na stránkách Ministerstva fi nancí (http://www.mfcr.cz/) v sekci „Daně a cla/EPO - el. podání“.

Daňový kalendář pro rok 2009
Snazat
LEDEN

pátek 9.– spotřební daň– splatnost daně za listopad 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26.– spotřební daň– splatnost daně za listopad 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2008
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2008 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2008
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2008
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2008

ÚNOR

pondělí 2.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008
– daň z nemovitostí– daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
– daň silniční– daňové přiznání a daň za rok 2008
– biopaliva– hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
pondělí 9.– spotřební daň– splatnost daně za prosinec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.– daň z příjmů– podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008
úterý 24.– spotřební daň– splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.– spotřební daň– daňové přiznání za leden 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za leden 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2009

BŘEZEN

pondělí 2.– daň z příjmů– podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
čtvrtek 12.– spotřební daň– splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.– daň z příjmů– čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
pátek 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25.– spotřební daň– daňové přiznání za únor 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za únor 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
pátek 27.– spotřební daň– splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN

čtvrtek 9.– spotřební daň– splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.– daň silniční– záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
pondělí 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24.– spotřební daň– splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.– spotřební daň– daňové přiznání za březen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009
čtvrtek 30.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009

KVĚTEN

pondělí 11.– spotřební daň– splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25.– spotřební daň– splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za duben 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009

ČERVEN

pondělí 1.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
– daň z nemovitostí– splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
úterý 9.– spotřební daň– splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.– daň z příjmů– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24.– spotřební daň– splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.– spotřební daň– daňové přiznání za květen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za květen 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
úterý 30.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENEC

pátek 10.– spotřební daň– splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.– daň silniční– záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
pondělí 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27.– spotřební daň– splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
pátek 31.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009

SRPEN

pondělí 10.– spotřební daň– splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24.– spotřební daň– splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.– spotřební daň– daňové přiznání za červenec 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za červenec 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
pondělí 31.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
– daň z nemovitostí– splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

středa 9.– spotřební daň– splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.– daň z příjmů– čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24.– spotřební daň– splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.– spotřební daň– daňové přiznání za srpen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za srpen 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
středa 30.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009

ŘÍJEN

pondělí 12.– spotřební daň– splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.– daň silniční– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009
úterý 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26.– spotřební daň– splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009
pátek 30.– daň z přidané hodnoty– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010

LISTOPAD

pondělí 2.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009
pondělí 9.– spotřební daň– splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24.– spotřební daň– splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.– spotřební daň– daňové přiznání za říjen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za říjen 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009
pondělí 30.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
– daň z nemovitostí– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

čtvrtek 10.– spotřební daň– splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.– daň z příjmů– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční– záloha na daň za říjen a listopad 2009
pondělí 21.– daň z příjmů– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 28.– spotřební daň– splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty– daňové přiznání a daň za listopad 2009
– energetické daně– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009
čtvrtek 31.– daň z příjmů– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]