12.01.2008

Pár poznámek k nemocenskému od 1.1.2009


Pár
poznámek k nemocenskému od 1. 1. 2009
  
27.10.2008,
Zdroj: ČSSZ

Zákon
o nemocenském pojištění č. 187/2006
Sb. změní podmínky poskytování
jednotlivých dávek. Postupně Vás s nimi
seznámíme a dnes začneme nemocenským.


Tato
dávka bude náležet od 15. kalendářního
dne dočasné pracovní neschopnosti, za kalendářní
dny.


Během
prvních dvou týdnů dočasné pracovní
neschopnosti bude poskytovat zaměstnavatel zaměstnanci
náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada
mzdy, platu či odměny nebude příslušet
za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy bude
náležet pouze za dobu, v níž trvá
pracovní vztah, který zakládá účast
na nemocenském pojištění.


Podpůrčí
doba trvá nejdéle 380 kalendářních
dnů ode dne vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud
není stanoveno jinak.


Výše
nemocenského za kalendářní den činí
60% redukovaného denního vyměřovacího
základu do 30. kalendářního dne trvání
dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény, 66 % denního vyměřovacího
základu od 31.  do 60. kalendářního
dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény, 72 %
denního vyměřovacího základu od 61.
kalendářního dne trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény a 100% denního vyměřovacího
základu po celou dobu trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény v případech, kdy byl pojištěnec
uznán dočasně práce neschopným nebo mu
byla nařízena karanténa v důsledku toho,
že se prokazatelně podílel ve veřejném
zájmu na provádění záchranných
nebo likvidačních prací při požáru,
ekologické nebo průmyslové havárii, při
povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné
pohromy nebo při jiných mimořádných
událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce povolané operačním
střediskem Hasičského záchranného
sboru České republiky.


Denní
vyměřovací základ se redukuje tak, že do
částky první redukční hranice se u
nemocenského a ošetřovného počítá
90%, z částky nad první redukční
hranici do druhé redukční hranice se počítá
60%, z částky nad druhou redukční
hranici do třetí redukční hranice se počítá
30% a k částce nad třetí redukční
hranici se nepřihlíží. U peněžité
pomoci v mateřství a vyrovnávacího
příspěvku v těhotenství a mateřství
se postupuje při redukci stejně s tím, že
do částky první redukční hranice se
počítá 100%. Výši redukčních
hranic platných od 1.1. kalendářního roku
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve Sbírce zákonů sdělením.
Dle současných předpokladů by redukční
hranice od 1.1.2009 měly činit:


1.redukční
hranice    786 Kč


2.redukční
hranice 1 178 Kč


3.redukční
hranice 2 356 Kč


Poživateli
starobního nebo plného invalidního důchodu
se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního
dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené
karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních
dnů, nejdéle však do dne, jímž končí
pojištěná činnost.


Nárok
na nemocenské nemá pojištěnec, který
si úmyslně přivodil dočasnou pracovní
neschopnost. Jestliže si pojištěnec přivodil
dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí
ve rvačce nebo jako bezprostřední následek
své opilosti nebo zneužití omamných
prostředků nebo psychotropních látek nebo při
spáchání úmyslného trestného
činu nebo úmyslně zaviněného přestupku,
náleží mu nemocenské za kalendářní
den v poloviční výši, bez ohledu na
to,  zda má rodinné příslušníky.
Také v případě, kdy vznikla pojištěnci
dočasná pracovní neschopnost nebo mu byla nařízena
karanténa v době útěku z místa
vazby nebo z místa výkonu trestu odnětí
svobody, nemá nárok na nemocenské.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]