12.01.2008

Přechod z pracovní neschopnosti do invalidity


Přechod
z pracovní neschopnosti do invalidity
  
18.11.2008,
Zdroj: Česká správa sociálního
zabezpečení

V
souvislosti s přijetím nového zákona o
nemocenském pojištění dochází
od 1. ledna 2009 ke zrušení dlouholeté právní
úpravy regulující komplexně problematiku
řízení o přechodu z pracovní
neschopnosti do invalidity.


Okresní
správy sociálního zabezpečení již
nebudou z moci úřední zahajovat řízení
o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity.
Invaliditu osob budou od 1. ledna 2009 lékaři OSSZ
posuzovat výlučně v souvislosti se zahájeným
řízením o přiznání
částečného nebo plného invalidního
důchodu.


Stát
již nebude z vlastního podnětu přisuzovat
statut invalidní osoby dočasně práceneschopným
občanům, kteří o něj z jakéhokoliv
důvodu nemají zájem. Občan, který po
případné poradě s ošetřujícím
lékařem dospěje k závěru, že jeho
zdravotní stav odpovídá invaliditě, bude
mít jako doposud právo podat prostřednictvím
místně příslušné okresní
(OSSZ), v Praze Pražské správy sociálního
zabezpečení (PSSZ) žádost o přiznání
částečného nebo plného invalidního
důchodu. Každý však bude mít nově
také právo o invalidní důchod
nepožádat a nechat si vyplácet nemocenské
do skončení dočasné pracovní
neschopnosti, nejdéle však do uplynutí podpůrčí
doby. Dočasná pracovní neschopnost se ukončuje,
pokud po 180 dnech jejího trvání je zdravotní
stav pojištěnce stabilizovaný a umožňuje
vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou
výdělečnou činnost bez zhoršení
zdravotního stavu.


Řízení
o přechodu z pracovní neschopnosti do plné
invalidity nebo částečné invalidity, které
bylo zahájené před 1. lednem 2009,  se
dnem 1. ledna 2009 podle zákona zastavuje, pokud před
tímto dnem nevydala OSSZ rozhodnutí. Pokud již
OSSZ rozhodnutí vydala, řízení se dokončí
podle dosavadních předpisů, a to včetně
možnosti podání odvolání. Výplata
nemocenského bude v těchto případech
regulována dosavadními předpisy.


Dosud
bylo řízení o přechodu z pracovní
neschopnosti do plné nebo částečné
invalidity zahajováno z moci úřední
příslušnou OSSZ za splnění určitých
podmínek (pracovní neschopnost zaměstnance trvala
alespoň šest měsíců, zaměstnanci
náleželo nemocenské, nebyla uplatněna žádost
o plný nebo částečný invalidní
důchod, popř. žádost byla zamítnuta
z jiných než zdravotních důvodů,
byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav). Byla-li u osoby pobírající
nemocenské v rámci řízení o
přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity
konstatována lékařem OSSZ plná/částečná
invalidita, OSSZ vydala o této skutečnosti správní
rozhodnutí a nemocenské mu přestalo být
vypláceno. Za účelem zajištění
hmotného zabezpečení v budoucnu si pak
dotyčný podal žádost o plný/částečný
invalidní důchod.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]