12.11.2008

OSVČ a nemocenské pojištění od 1.1.2009

OSVČ a nemocenské pojištění od 1. 1. 2009 9.12.2008, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníPro osoby samostatně výdělečně činné zůstane nemocenské pojištění i v příštím roce dobrovolné.
Nový zákon o nemocenském pojištění však přináší také změny, které se OSVČ týkají. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto ve stručném přehledu OSVČ informuje mimo jiné o tom, jak se pojistné bude hradit a na jaké dávky má OSVČ nárok.
Pokud se OSVČ rozhodne k nemocenskému pojištění přihlásit, musí splňovat dvě základní podmínky, a to: vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na území ČR nebo mimo ni, ale na základě tuzemských právních předpisů. A písemně se k účasti na pojištění přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Pojistné na nemocenské pojištění se za měsíc leden 2009 a měsíce následující platí na nové číslo účtu příslušné správy sociálního zabezpečení. Variabilním symbolem je rodné číslo OSVČ. Od 1. 1. 2009 se pojistné na nemocenské pojištění již nebude platit spolu se zálohou na důchodové pojištění. Na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce.
Pojistné na nemocenské pojištění platí OSVČ měsíčně, a to ve výši 2,4 % z vyměřovacího základu. Po 1. 1. 2009 je měsíčním vyměřovacím základem OSVČ částka, kterou si určí. Tento měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která pro rok 2009 činí 2 000 Kč. Vyměřovací základ tak činí nejméně 4 000 Kč a pojistné z tohoto vyměřovacího základu bude 96 Kč měsíčně. Platí se za celé kalendářní měsíce s výjimkou těch, ve kterých měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se považuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se ale nemocenské nevyplácí.
Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí. Pokud bylo zaplaceno po uplynutí lhůty nebo ve stanovené lhůtě, ale v nižší částce, než mělo být zaplaceno, zaniká nemocenské pojištění od 1. dne kalendářního měsíce, za který nebylo správně zaplaceno pojistné. Pokud bylo zaplaceno méně, než mělo být zaplaceno, považuje se toto pojistné za přeplatek, protože účast na pojištění z výše uvedených důvodů skončila. Při vracení takto vzniklého přeplatku musí příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění. Přeplatek na pojistném pak vrátí OSVČ do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.
OSVČ, která byla účastna nemocenského pojištění ke dni 31. 12. 2008, je i po 1. 1. 2009 nadále účastna tohoto pojištění a nemusí podávat novou přihlášku. Pokud OSVČ dluží pojistné na nemocenském pojištění k 1. 1. 2009 za dobu před tímto dnem a toto dlužné pojistné včetně penále z něho nedoplatí do 31. ledna 2009, tak jí zaniká účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2009. Pokud však do 9. 1. 2009 již uplynula doba tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, za které nebylo pojistné zaplaceno, zaniká OSVČ účast na nemocenském pojištění podle předpisů účinných ke dni 31. 12. 2008.
Z nemocenského pojištění se OSVČ mohou odhlásit, a to dnem uvedeným v odhlášce, nejdříve však dnem, ve kterém byla odhláška podána. Nemocenské pojištění rovněž zaniká při skončení samostatné výdělečné činnosti nebo prvním dnem měsíce, za který OSVČ nezaplatila pojistné včas a nebo ve správné výši. Dále pak při zániku oprávnění vykonávat činnost, při pozastavení výkonu činnosti či při nástupu výkonu trestu odnětí svobody.
Z nemocenského pojištění náleží OSVČ dvě dávky, a to:
nemocenské od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud byla OSVČ bezprostředně přede dnem vzniku dočasné pracovní neschopnosti účastna nemocenského pojištění alespoň po tři měsíce. To neplatí, jestliže vznikla účast OSVČ na nemocenském pojištění do 8 dnů od zahájení činnosti.
peněžitá pomoc v mateřství (PPM), tzv. mateřská, se vyplácí po dobu 28 týdnů. To platí i pro osamocené, rozvedené nebo ovdovělé matky. Pokud žena vykonává samostatnou výdělečnou činnost, může začít čerpat mateřskou nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Potvrzení jí vystaví gynekolog, který na formuláři vyplní pravděpodobný den porodu. Nárok na PPM má žena, pokud její účast na nemocenském pojištění trvala v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství alespoň po dobu 270 kalendářních dnů. Zároveň musí být účastna pojištění jako OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Podpůrčí doba u PPM začíná nástupem na PPM dnem, který si pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud si pojištěnka tento den neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
O dávkách rozhoduje a následně je vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení. V opačném případě vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]