12.01.2008

Evidenční listy důchodového pojištění od 1.1.2008

Evidenční listy důchodového pojištění od 1. 1. 2009  
25.11.2008, Zdroj: ČSSZ
Nový zákon o nemocenském pojištění ovlivní také zásady pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění.


Zákonem č. 187/2006 Sb. dochází od 1. 1. 2009 ke změnám v účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění (§ 6 až § 10 - specielně je upravena účast na pojištění při zaměstnání malého rozsahu). V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám v okruhu důchodově pojištěných osob i v zákoně č. 155/1995 Sb. (§ 5) v hodnocení dob pojištění (§ 11 odst. 2) a dob vyloučených (§ 16 odst. 4). 


Dále uvádíme hlavní zásady vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (změny oproti roku 2008 jsou vyznačeny tučným písmem).


Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (dále jen pojištěnec) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění, nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a nově i pro poživatele starobního důchodu, výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud tento byl kdykoli v minulosti nebo je v současné době účasten důchodového pojištění v cizině.


Při trvání dvou (více) souběžných výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku zaměstnavatel vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost.


Pokud výdělečná činnost v průběhu kalendářního roku skončila a je nepochybné, že občan ve stejném kalendářním roce do tří měsíců znovu výdělečnou činnost u téhož zaměstnavatele zahájí, ELDP se neuzavírá a neodesílá. Dojde-li do tří měsíců k nástupu do zaměstnání, využijí se k zápisu další volné řádky téhož ELDP.


V případech, že jednotlivé výdělečné činnosti (s výjimkou činností uvedených v § 5 odst. 1 písm. b), d), j), k), l) zákona č. 155/1995 Sb.) na sebe u téhož zaměstnavatele bezprostředně navazují, využívá se pro zápis do ELDP pouze jeden řádek. Za předpokladu, že obě výdělečné činnosti (původní i nově uzavřená) zakládají účast na nemocenském pojištění a jedná se stejný druh výdělečné činnosti (stejný druh pracovněprávního vztahu), je tato situace ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb. považována za trvání pojištění bez přerušení.


Za situace, kdy v souvislosti s nástupem výkonu trestu odnětí svobody dochází ke skončení účasti na nemocenském pojištění (i když pracovněprávní vztah nadále trvá - § 10 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb.) nebo v případě, kdy dochází ke skončení účasti na nemocenském pojištění z důvodu skončení příslušnosti k českým právním předpisům, se ELDP k datu ukončení účasti na nemocenském pojištění uzavírá a předkládá orgánům sociálního zabezpečení. Ve vedení záznamů na novém ELDP se pokračuje až po případném opětovném nástupu do zaměstnání po skončení výkonu trestu, případně po opětné změně příslušnosti k právním předpisům ve prospěch českého nositele pojištění.


Od 1. 1. 2009 zaměstnavatel na ELDP vykazuje pouze dobu omluvných důvodů (§ 11 odst. 2 a § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. - podrobně viz další text „Vyloučené doby") v době trvání výdělečné činnosti. Údaje o trvání omluvných důvodů po skončení výdělečné činnosti již zaměstnavatel do ELDP nevykazuje. Výjimku z tohoto pravidla tvoří v rámci přechodného období případy, kdy zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 171 zákona č. 187/2006 Sb. vyplácí dávky nemocenského pojištění i po 31. 12. 2008 (jde o případy, kdy nárok na dávky vznikl před 1. 1. 2009). V těchto případech zaměstnavatel, obdobným způsobem jako v roce 2008, vykáže na ELDP za rok 2009 i údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti. V ostatních případech, kdy omluvné důvody trvají i po skončení výdělečné činnosti (nebo vzniknou v ochranné lhůtě) po 31. 12. 2008, předávají údaje o jejich trvání do ústřední evidence ČSSZ již výlučně místně příslušné OSSZ.


ELDP se vyplňuje:
ELDP zaměstnavatel předkládá ČSSZ prostřednictvím OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, a to:


do 30 dnů:Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené, popřípadě do tří měsíců od úmrtí, nedošlo-li k jeho vyžádání dříve.


Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod příslušníků ozbrojených sil, předkládá se ELDP orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.


Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Byl li ELDP vyhotovován později než v zákonem stanovených lhůtách nebo byl vyhotovován opravný ELDP, ponechá si jej zaměstnavatel ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, ve kterém byl vyhotoven (§ 35a odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.). Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat pojištěnci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.


V souvislosti s těmito změnami byl ČSSZ připraven nový tiskopis ELDP platný pro období od 1. 1. 2009, „Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné od 1. 1. 2009" a „metodická pomůcka k vyplňování ELDP od 1. 1. 2009".  ELDP je možné namísto tiskopisu předkládat i formou elektronického přenosu za využití výpočetní techniky. ČSSZ umožňuje elektronické předávání ve formě datových vět zaslané prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na médiích, tj. na CD nebo disketách 3,5"/1,44 MB. ČSSZ připravuje i softwarový nástroj (bude zdarma k dispozici na http://www.cssz.cz), který umožní přímé vyplnění údajů na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu v barevném provedení na tiskárně, nebo jejich elektronický přenos ČSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy ve formě datové věty a dále umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]