11.13.2008

Provádění nemocenského pojištění od 1.1.2009


Provádění
nemocenského pojištění od 1. 1.
2009
  
7.11.2008,
Zdroj: ČSSZ

Na
první pohled se může zdát, že Vám
díky nové právní úpravě ubude
práce.


Podle
nového zákona o nemocenském pojištění
č. 187/2006 Sb. budou  pojištění pro
všechny pojištěnce budou (s výjimkou
příslušníků, osob ve vazbě a
odsouzených) provádět pouze okresní správy
sociálního zabezpečení,
nikoliv již
zaměstnavatelé
. Zřizují se informační
systémy nemocenského pojištění, a to
registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů.
Správcem registrů, jde-li o zaměstnané osoby,
osoby samostatně výdělečně činné
a zaměstnavatele zaměstnaných osob, je Česká
správa sociálního zabezpečení.
Jde-li o příslušníky a odsouzené
osoby,  je správcem registrů služební
orgán v oborech své působnosti.


Okresní
správa sociálního zabezpečení
vyplatí dávku ve lhůtě 1 měsíce
následujícího po dni, v němž byla
žádost (resp. doklad prokazující nárok
na výplatu dávky) této správě
doručena. Zaměstnanec má možnost si zvolit
způsob výplaty dávky -
výplata na účet
nebo v hotovosti
(poštovní poukázkou).
Při výplatě v hotovosti (poštovní
poukázkou) hradí náklady za doručení
zaměstnanec. Dávky se vyplácejí
do
ciziny
na základě žádosti pojištěnce,
jen na jeho účet u banky a za úhradu nákladů
této výplaty.


Zavádí
se
institut zvláštního příjemce,
který umožňuje řešit situaci, kdy
pojištěnec či jeho zákonný zástupce
nemůže dávku přijímat. Tímto
zvláštním příjemcem může
být fyzická i právnická osoba, pokud
s tímto ustanovením souhlasí.


Mění
se povinnosti zaměstnavatelů a zdravotnických
zařízení. Porušením či
neplněním taxativně zákonem stanovených
povinností se fyzické osoby (pojištěnci
nebo příjemci dávky, kteří nejsou
pojištěnci, zaměstnanci, OSVČ, fyzické
osoba jako zaměstnavatelé, atd.) dopouštějí
přestupků, za které lze ukládat pokuty.
Právnické osoby (tj. i právnické osoby
jako zaměstnavatelé) a  zdravotnická zařízení
se dopouštějí porušením či
neplněním zákonem stanovených povinností
správních deliktů, za které jsou stanoveny
pokuty.


V taxativně
stanovených případech může OSSZ
rozhodnout  o věci ve zkráceném řízení,
na které se nepoužije správní řád
a nevydává se rozhodnutí. Pojištěnec
obdrží písemné oznámení.


O
nárocích na dávky, které vznikly před
1. 1. 2009,
se bude rozhodovat podle předpisů účinných
před 1. 1. 2009. Dávky, na které vznikl nárok
před 1.1. 2009 a tento nárok trvá po 31. 12. 2008,
vyplácí po 31. 12. 2008 po dobu nejvýše
jednoho roku ten, který byl příslušný
k výplatě těchto dávek ke dni 31. 12.
2008.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]