11.13.2008

Kdo a za jakých podmínek v nemocenském pojištění od 1.1. 2009


Kdo
a za jakých podmínek v nemocenském pojištění
od 1. 1. 2009
  
24.10.2008,
Zdroj: ČSSZ

Od
1. ledna 2009 se změní okruh osob účastných
na nemocenském pojištění a také
podmínky účasti v něm.


Dne
1. 1. 2009 nabývá účinnosti zákon č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon
č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění
zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, spolu s jeho prováděcími
předpisy, a přináší řadu změn.


Okruh
osob


Novým
zákonem o nemocenském pojištění č.
187/2006 Sb.  došlo k sjednocení právní
úpravy nemocenského pojištění pro
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně
činné (dále jen „OSVČ"), tak pro
skupiny osob (příslušníci Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru  ČR,
Celní správy ČR, Vězeňské služby
ČR, Bezpečnostní informační služby),
jejichž účast na nemocenském pojištění
byla upravena zvláštními právními
předpisy.  Zaměstnanci jsou i nadále povinně
účastni nemocenského pojištění,
na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské
 pojištění zůstává
dobrovolné.


Do
okruhu povinně nemocensky pojištěných osob
byly  
nově zahrnuty fyzické osoby, které
jsou podle zvláštního zákona jmenovány
nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu
nebo do funkce statutárního orgánu právnické
osoby zřízené zvláštním
zákonem, popř. do funkce zástupce tohoto vedoucího
nebo statutárního orgánu, pokud je tímto
vedoucím nebo statutárním orgánem pouze
jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto
osobám nevznikl pracovní nebo služební
poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního
zákona vykonávají veřejnou funkci mimo
pracovní nebo služební poměr , pokud se na
jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu
zákoník práce.


Mezi
dobrovolně nemocensky pojištěné osoby
byli zahrnuti zahraniční zaměstnanci, kterými
jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele,
jsou-li činní v České republice ve
prospěch zahraničního zaměstnavatele.


Do
okruhu nemocensky pojištěných osob již
nebudou patřit studenti a žáci, osoby
zařazené k pravidelnému výkonu prací
ve vazbě a společníci a jednatelé společnosti
s ručením omezeným a komanditisté
komanditních společností, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro
ni práci, za kterou jsou touto společností
odměňováni.


Na
rozdíl od současné úpravy budou
nemocenského pojištění účastni
jen ti členové družstva , u nichž členství
v družstvu je podmíněno podle stanov pracovním
vztahem k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní
vztah vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odměňováni.


Podmínky
účasti


Nemocenské
pojištění vzniká jako dosud zpravidla
vstupem do zaměstnání a zaniká skončením
zaměstnání. Podmínkami pro účast
na nemocenském pojištění jsou
výkon
práce na území České republiky
v zaměstnání vykonávaném
v pracovněprávním či pracovním
vztahu, který může účast na  tomto
pojištění založit, a
rozsah zaměstnání,
který je určen minimálním počtem dnů
(zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň
15 kalendářních dnů). Další
podmínkou je
minimální výše
sjednaného příjmu
(jedná se o tzv.
rozhodný příjem, jehož hranice je stanovena
pro příští rok na 2 000 Kč a bude
zvyšována podle vývoje průměrné
mzdy).


Je-li
smluvní zaměstnanec, který splňuje uvedené
podmínky, důchodově pojištěn ve státě,
kde má sídlo jeho zaměstnavatel, je účasten
pojištění po uplynutí doby 270 kalendářních
dnů trvání zaměstnání na území
České republiky. Do tohoto počtu 270 kalendářních
dnů se započtou všechny kalendářní
dny doby výkonu zaměstnání na území
České republiky, které spadají do období
2 let přede dnem zahájení výkonu posledního
zaměstnání na území České
republiky.


Smluvním
zaměstnancem
je zaměstnanec zaměstnavatele, jehož
sídlo je na území státu, s nímž
Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení nebo na
území státu, který není členem
Evropské unie a ani neaplikuje předpisy Evropské
unie o koordinaci systému sociálního zabezpečení
(dále jen „zahraniční zaměstnavatel"),
je-li činný v České republice u
smluvního zaměstnavatele. Smluvním zaměstnavatelem
se rozumí právnická nebo fyzická osoba,
která má sídlo na území České
republiky a u níž jsou v České republice
činní zaměstnanci zahraničního
zaměstnavatele považovaní v České
republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy
uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem
jsou příjmy smluvních zaměstnanců
vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou
smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu
zaměstnavateli.


Účast
na nemocenském pojištění
nezakládá
krátkodobé zaměstnání
,  tj.
zaměstnání kratší než 15
kalendářních dnů po sobě jdoucích,
pokud je jednorázovým nahodilým zaměstnáním.
Pokud by se však takovéto krátkodobé
zaměstnání mělo v období alespoň
6 měsíců od skončení předchozího
zaměstnání, a to i kratšího 15
kalendářních dnů, opakovat, pak další
krátkodobé zaměstnání již účast
na pojištění založí,  bude-li 
splněna podmínka rozhodného příjmu.


Je
zajištěna účast na nemocenském
pojištění i v případech, kdy
z uvedených podmínek není splněna
podmínka výše rozhodného příjmu,
avšak v některých měsících
tato podmínka splněna bude. V takových
případech se bude jednat o pojištění
při zaměstnání malého rozsahu. Bude-li
započitatelný příjem se zaměstnancem
sjednán ve výši, která nebude dosahovat
částky 2000 Kč pro vznik pojištění,
anebo nebude příjem sjednán vůbec, bude
zaměstnanec z takového zaměstnání
účasten pojištění v těch
kalendářních měsících, v nichž
dosáhl částky započitatelného příjmu
aspoň ve výši rozhodného příjmu
2 000 Kč.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]