9.08.2008

Zdanění příjmů ze zahraničí
4.8.2008, Zdroj: Česká daňová správa
Ministerstvo financí získává informace o příjmech daňových rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí. Finanční úřady pak ověřují, zda poplatníci správně podali daňová přiznání.

Poplatníci, kteří mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů), daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí. Jedním z druhů zdanitelných příjmů fyzických osob jsou rovněž příjmy z kapitálového majetku. Tyto příjmy tvoří mimo jiné i úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z vkladů na běžných účtech atd. Plynou-li tyto příjmy daňovým rezidentům ČR ze zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje dílčím základem daně z příjmů fyzických osob (podle § 8 zákona o daních z příjmů), pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout tyto příjmy do samostatného základu daně při uplatnění sazby daně podle § 16 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tj. 15 %. Do samostatného základu daně se příjmy zahrnují ve výši včetně daně sražené v zahraničí.

Ministerstvu financí jsou zahraničními daňovými správami v souladu s ustanoveními směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb ze dne 3. června 2003, ve znění pozdějších dodatků, a příslušných smluv o zdanění příjmů z úspor, poskytovány informace o výši těchto příjmů plynoucích rezidentům ČR. Základním cílem této Směrnice je zajištění efektivního zdanění příjmů plynoucích z úspor ve formě úroků vyplacených v jedné členské zemi EU skutečnými vlastníky, kteří jsou daňovými rezidenty v jiné zemi EU, a to v souladu s daňovými předpisy této jiné členské země.

V letošním roce byly předány Ministerstvem financí ČR k dalšímu využití informace o příjmech úrokového charakteru obdržených skutečnými vlastníky v druhé polovině roku 2005 a v roce 2006. Finanční úřady na základě obdržených informací o výši příjmů a osobě příjemce ověřovaly správnost podaného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušná zdaňovací období. V případě, že bylo finančním úřadem zjištěno, že příjemce těchto příjmů daňové přiznání nepodal, či v jím podaném daňovém přiznání nebyly uvedeny příjmy z úspor v podobě úrokových plateb, byly poplatníci finančním úřadem vyzváni k podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání. Finanční úřady rovněž prováděly místní šetření u těchto poplatníků za účelem zjištění, zda poplatník měl zdanitelný příjem právě ve výši, která byla oznámena formou výměny informací.

Tím, že poplatníci neuvedli veškeré své zdanitelné příjmy ve svých daňových přiznáních, porušili ustanovení § 5 a § 38g zákona o daních z příjmů. Toto porušení bylo zatím shledáno u 401 poplatníka. Celková částka nezdaněných příjmů činila desetitisíce miliónů korun a finančními úřady byla doměřena daň z příjmů fyzických osob v celkové výši statisíců korun.
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]