8.20.2008

Padesátníkem už v září nezaplatíte
1.8.2008, Zdroj: Česká daňová správa
Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. Jak se bude zaokrouhlovat?

Česká národní banka rozhodla, že platnost padesátníků k 31. srpnu končí. S tím ovšem souvisí problematika zaokrouhlování při hotovostním platebním styku. Při bezhotovostním placení lze nadále používat ceny v haléřích.

Zaokrouhlování

DPH
V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.
V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou, je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové" daňové povinnosti, tj. daně vypočítané ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně, tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597.
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH do základu daně nezapočítává.

Výrobky a služby
Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu [podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů].
Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]