6.02.2008

Daň z příjmů fyzických osob – neoprávněně uplatněné náklady
Finanční úřad provedl daňovou kontrolu u fyzické osoby podnikající v oblasti technické zkoušky a analýzy a poradenství v oblasti životního prostředí. Jednalo se o kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2001 až 2004. Daňový subjekt vykazoval obraty v rozmezí několika miliónů korun. Ve všech kontrolovaných zdaňovacích obdobích se zjištění správce daně týkala stejných okruhů problémů – neoprávněně uplatněných nákladů. V rámci kontroly bylo mimo jiné zjištěno, že daňový subjekt uplatňoval v rozporu s § 24 zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, do daňových výdajů odpisy nemovitého majetku (provozní budovy) ze vstupní ceny o několik miliónů vyšší než byla skutečná vstupní cena budovy, dále uplatňoval do nákladů odpisy movitého majetku (měřící přístroje), u kterého neprokázal vlastnický vztah ani skutečnou vstupní cenu. V roce 2004 např. uplatnil do nákladů neoprávněně odpisy přístrojů v celkové výši několika sta tisíců korun. Poplatník dále uplatňoval do daňových výdajů opravy budovy (v roce 2001 se jednalo např. o částku několika set tisíc korun), kdy se v průběhu dokazování prokázalo, že se jedná o technické zhodnocení. Daňový subjekt dále optimalizoval základ daně vzájemnou fakturací s personálně spojenou osobou – obchodní společností, kde byl společníkem a jednatelem, za neexistující služby např. technická pomoc při měření, kdy záměrně využíval rozdílných účetních soustav obou stran. V roce 2003 takto např. uplatnil výdaje, které finanční úřad neuznal dle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši několika miliónů korun. Správce daně dále zjistil, že daňový subjekt vytvářel rezervy na opravy hmotného majetku i na neexistující majetek (protiletadlový kryt), nebo na technické zhodnocení majetku. V roce 2001 např. neoprávněně uplatnil tvorbu rezerv v celkové výši sta tisíců korun. Na základě uvedených zjištění finanční úřad poplatníkovi dodatečně vyměřil daň za zdaňovací období 2001 ve výši několika sta tisíců korun, za zdaňovací období 2002 daň ve výši statisíců korun, za zdaňovací období 2003 daň ve výši sta tisíců korun a za zdaňovací období 2004 daň ve výši statisíců korun, tj. celkem několika miliónů korun.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]