5.16.2008

Firmy musí doplatit na pojistném víc než sto milionů korun
5.5.2008 , Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
V minulém roce zkontrolovala ČSSZ více než 63 % všech organizací. V čem nejčastěji chybovaly?

Česká správa sociálního zabezpečení provedla v loňském roce 167 229 kontrol plnění povinností organizací. To je o 3 374 kontrol víc než v roce 2006, tehdy uskutečnila 163 855 kontrol. Na jejich základě vystavila 5 702 platebních výměrů na celkem 108 milionů 236 tisíc korun. Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z víc než 108 milionů tvoří 85 milionů 240 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 22 milionů 996 tisíc korun je vypočtené penále.

Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 066 pokut v celkové výši 3 737 900 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. ČSSZ v roce 2007 zkontrolovala víc než 63 % všech organizací a malých organizací.

Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit. Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2007 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

K 31. prosinci 2007 evidovala ČSSZ celkem 29 833 organizací s víc než 25 zaměstnanci, v nichž pracovalo celkem 3 173 503 pojištěnců a 234 443 malých organizací, které zaměstnávaly 988 148 lidí.Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]