4.25.2008

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
21.4.2008, Zdroj: Agronavigátor
Zákonem č. 120/2008 Sb. se mění zákon č. 110/1997 Sb. s účinností od 15. 5. 2008.

Zákon č. 120/2008, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl přijat 19. března 2008 upravuje a mění velký počet ustanovení, takže je vydáno zmocnění k vydání nového úplného znění zákona č. 110/1997 Sb. a také zákona č. 146/2002 Sb. o SZPI.

Část I: Změny zákona č. 110/1997
Smyslem řady změn je především uvedení do souladu s novými předpisy ES a odkazy na tyto předpisy, a zároveň jsou vypuštěna některá ustanovení, která jsou obsažena v nařízeních ES, aby nedocházelo k duplicitě.

Vypouští se definice „potravní doplňky", „tvrzení", „výživové tvrzení" (§ 2). Nová definice doplňku stravy zní:

doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích". Ustanovení týkající se povinností podnikatele (§ 3) jsou zásadně přeformulována a vypouštějí se ustanovení, která jsou regulována předpisy ES, především nařízeními 178/2002/ES a 852/2004/ES a 853/2004/ES.

K významnějším úpravám dochází v § 3a "Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí do oběhu přídatné látky", v § 3c "Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu" a § 3d „Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku" (týká se potravin pro zvláštní výživu, fortifikovaných potravin a výživových a zdravotních tvrzení).

V § 4a „Klasifikace jatečných zvířat" je doplněno, že se ustanovení nevztahují na jatečná prasata a dospělý skot, které jsou na žádost žadatele dodávána pouze k porážce pro vlastní spotřebu. Vypouštějí se odstavce 8 až 10.
V § 6 se upřesňuje, že dovozce uvedený na obalu je usazen v zemích EU.

V § 7 se doplňuje, že u zabalených potravin se uvádí i složení a příp. země původu. Přechodné období platí 3 měsíce po nabytí účinnosti zákona.

V § 11 se zdůrazňuje předchozí souhlas MZ ČR pro doplňky s vitaminy a mineráliemi neuvedenými v seznamu a také souhlas vydaný podle předpisů ES pro potraviny nového typu. Upřesňují se náležitosti žádosti a doplňuje se požadavek na vyjádření Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti potraviny.

Vitaminy a minerální látky jiné než stanovené lze za uvedených předpokladů uvádět do oběhu do 31. 12. 2009.
V § 15 o státním dozoru se doplňují ustanovení o víceletém vnitrostátním plánu úředních kontrol a ročních zprávách o prováděných kontrolách, o žádostech o povolení GMO pro výrobu potravin či krmiv, o uložení ochranného opatření ohledně tvrzení, o výměně informací mezi orgány dozoru a Generálním ředitelstvím cel, o pravidlech pro celní úřad při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí (nové odstavce 6 až 11).

V § 16 se upřesňují práva a povinností orgánů dozoru a výrobců (nové odstavce 6 až 10).
V §§ 17 až 17i jsou nově podrobně zpracována ustanovení o správních deliktech a pokutách.

V § 18 se Ministerstvo pověřuje zpracováním vyhlášky o výši paušální částky nákladů na určité kontroly.

V § 19 se Ministerstvo pověřuje zpracováním vyhlášky s doporučenými a nejvyššími denními dávkami vitaminů a minerálních látek a s kritérii jejich čistoty, a se seznamem látek, které do potravin přidávat nelze nebo pouze v omezeném množství, a s uvedením způsobu označování obohacených potravin a podmínky jejich použití.

ČÁST II: Změny zákona č. 146/2002 Sb.o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

ČÁST III.: Změna zákona č. 316/2004 Sb.

Zákon č. 120/2008 Sb. nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 15 odst. 5 ohledně shromažďování údajů státními orgány (nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010).

Zdroj: Agronavigátor, Sbírka zákonů, č. 38, 15. 4. 2008Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]