3.05.2008

Pokuty za porušení nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
26.2.2008
Pokud se týče kontroly prováděné inspektoráty práce a Státním úřadem inspekce práce, tak ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, úřad i inspektoráty mají oprávnění kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Že nařízení vlády č. 591/2006 Sb. je předpisem k zajištění bezpečnosti práce je nepochybné. Takže není pravdou, že by orgány inspekce práce neměli oprávnění kontrolovat dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb.


Dotaz:
Slyšel jsem, že orgány inspekce práce nemají oprávnění kontrolovat, zda se dodržují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a že nemají právo ukládat za porušení těchto požadavků ani pokuty. Je to pravda?

Odpověď:

Inspektoráty vykonávají kontrolu ve shora uvedeném smyslu a mohou také ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních (ust. § 5 odst. 1 písm. a) a b).

Pokud se jedná o ukládání sankcí, a to jak za přestupek, tak za správní delikt, je situace poněkud komplikovaná. V příslušných paragrafech zákona č. 251/2005 Sb., byla zvolena legislativní koncepce výslovného výčtu nařízení vlády, kterých se neplnění povinností týkajících se pracoviště a pracovního prostředí, zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a organizace práce a pracovních postupů týká (písm. q), r) a s) paragrafů 17 a 30). V jejich platném znění nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (č. 591/2006 Sb.) uvedeno není; takže za nedodržení povinností v něm uložených se nelze dopustit ani přestupku ani správního deliktu a nelze v takovém případě ani uložit pokutu.

Situaci má vyřešit tzv. technická novela zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů, která je teď v Poslanecké sněmovně ČR projednávána jako sněmovní tisk č. 288 (26. září 2007 proběhlo l. čtení; 2. čtení bylo zařazeno na jednání od 10.října 2007). Ve vládním návrhu citovaného zákona, v části třetí je navrženo doplnit ust. § 17 písm. s) a ust. § 30 písm. s) zákona č. 251/2005 Sb. o „nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích" (tedy nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Pokud bude tento návrh schválen, pak porušení povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bude moci zakládat skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu na úseku bezpečnosti a práce a bude moci být pokutováno.

Autor: JUDr. Anna Janáková
Zdroj:
BOZP&PO aktuálněComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]