3.26.2008

OSVČ a zálohy v roce 2008
18.3.2008, Zdroj: ČSSZ
V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných.

Pokud OSVČ vykonává v roce 2008 hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), bude po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 záloha záviset na výši příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2007. Minimálně to však bude 1 596 Kč. Platba záloh na pojistné je u hlavní SVČ povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Pokud OSVČ vykonává vedlejší SVČ a její příjmy v roce 2007 po odpočtu vynaložených výdajů byly alespoň 48 334 Kč, vzniká jí v roce 2008 rovněž povinnost platit zálohy na pojistné. Jejich výše bude opět záviset na výši příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2007. Minimálně to však bude 639 Kč měsíčně. Tuto zálohu bude OSVČ vykonávající vedlejší SVČ platit také v případě, že se k důchodovému pojištění přihlásí dobrovolně.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ je i nadále dobrovolná. Výše pojistného na nemocenské pojištění se opět odvíjí od příjmů po odpočtu výdajů dosažených ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2007, resp. od měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné. U hlavní SVČ je to minimálně 238 Kč měsíčně, u vedlejší SVČ pak minimálně 95 Kč měsíčně. Pojistné na nemocenské pojištění se platí spolu se zálohou na pojistné.

Na výši zálohy na pojistné má vliv stropování pojistného zavedené od 1. ledna 2008 zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud přesáhne měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné 86 240 Kč, je OSVČ povinna platit zálohu na pojistné minimálně z této částky. Záloha na pojistné z tohoto vyměřovacího základu je 29,6 %, tj. 25 528 Kč. Je-li OSVČ účastna nemocenského pojištění, pojistné z tohoto vyměřovacího základu je 4,4 %, tj. 3 795 Kč. OSVČ, která je v roce 2008 také zaměstnána a v zaměstnání dosáhne příjmu 1 034 880 Kč (strop pojistného), nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce roku 2008, v němž to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Všechny výše uvedené částky se týkají záloh na důchodové pojištění, případně pojistného na nemocenské pojištění, v roce 2008. V této výši je OSVČ platí teprve po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007. Do podání přehledu platí zálohy na důchodové pojištění, případně pojistné na nemocenské pojištění, ve výši pro rok 2007.

Roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění za rok 2007

Pro hlavní i vedlejší SVČ činí minimální roční vyměřovací základ 50 % rozdílu mezi dosaženými příjmy ze samostatně výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů. Takto stanovený vyměřovací základ však nesmí být nižší než minimální roční vyměřovací základ.

Minimální roční vyměřovací základ za rok 2007 činí u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost součin kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 5 035 Kč.

U OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí minimální roční vyměřovací základ za rok 2007 součin kalendářních měsíců výkonu vedlejší činnosti a minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který je v tomto případě 2 014 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se vyměřovací základ stanovuje jen v případě, že OSVČ dosáhla příjmů po odpočtu výdajů 48 334 Kč, byla-li vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý kalendářní rok nebo pokud se tato OSVČ přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.

Tiskopis pro podání přehledu si mohou OSVČ vyzvednou na všech pracovištích okresní (v Praze pražské) správy sociálního zabezpečení nebo stáhnout z webových stránek ČSSZ - http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Rovněž je možné podávat přehled elektronicky ( tzv. e - Podání) nejlépe přes Portál veřejné správy.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]