3.06.2008

Nové trendy v daňových kontrolách v České republice

6. března 2008

K hlavním úkolům daňové správy patří chránit zájmy státu a zajistit, aby nebyly kráceny jeho daňové příjmy potažmo tedy příjmy ke krytí celospolečenských potřeb. K dosažení tohoto cíle však musí správci daně volit takové prostředky, kterými daňové subjekty co nejméně zatěžují. V této souvislosti je třeba připomenout, že právě tento postup, jenž je obsahem ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“), patří k pilířům klientského přístupu daňové správy k daňovým subjektům.

Zlepšit kvalitu klientského přístupu a zároveň zajistit odpovídající efektivitu práce umožní správcům daně užití analytických softwarových nástrojů a zavedení elektronické kontroly dat. Elektronickou kontrolou dat (EDP kontrolou či e-auditní kontrolou) je třeba rozumět takovou formu kontroly, kdy daňový subjekt předá pracovníkovi správce daně data požadovaná pro daňovou kontrolu v elektronické podobě na technickém nosiči dat. Správce daně data pak zpracuje ve svém PC pomocí speciálního analytického softwaru.

Pro import dat do analytického softwaru jsou nejvhodnější formáty běžně užívaných databázových programů a tabulkových procesorů,

 • např. databázový formát XML,
 • formát Dbase – DBF,
 • formát Microsoft Access – MDB,
 • formát Lotus – WK a číslo (např. WK3),
 • formát Microsoft Excel – XLS.

Základním přínosem elektronické kontroly dat pro daňového poplatníka je, že

 • se zkrátí doba pobytu správce daně ve firmě u daňového subjektu a
 • na základě počítačové analýzy dat může správce daně vznášet jednodušeji zcela cílené požadavky a
 • předpokládá se celkové zkrácení daňové kontroly a do určité míry její zautomatizování.

Kontrole podléhá to, co každý správce daně mohl kontrolovat i před zavedením analytického softwaru. To znamená nejen daňové doklady, ale i účetní knihy vymezené zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v propojeních a v návaznostech na další zákonné normy odpovídající předmětu kontroly.

Věcný rozsah daňové kontroly se tedy zavedením e-auditních postupů nerozšiřuje, správci daně se při kontrole stále pohybují v rámci vymezeném ZSDP a ostatními daňovými předpisy. Ve svém důsledku e-audit přináší oboustranné zkvalitnění daňového řízení. Daňové subjekty budou méně zatěžovány požadavky správce daně a správce daně bude moci převážnou část kontroly provádět na svém pracovišti.

Mezi základní dokumenty, do kterých jsou možnosti EDP kontroly v České republice implementovány,

 1. patří i ZSDP(zákon č. 337/1992 Sb. ). Ustanovení § 15 odst. 3 a § 16 odst. 2 písm. c) tohoto zákona opravňují pracovníka správce daně vyžádat si výpis nebo kopii z účetních písemností, záznamů a nebo informací na technických nosičích a to bez náhrady nákladů na tato vyhotovení;
 2. dále je třeba poukázat na ustanovení § 4 odst. 10 a ustanovení § 33 odst. 2, 3, 5, 6, 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 3. k dané problematice se vztahuje i ustanovení § 26 odst. 4 a § 27 odst. 2, 3 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 4. v úvahu je třeba vzít i znění zákona č. 227/2000Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Samozřejmě i při provádění EDP kontroly jsou pracovníci správce daně povinni stejně jako při kontrole „papírové“ postupovat v souladu se zněním § 24 ZSDP, podle kterého jsou správci daně povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při daňovém řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděli, zejména o poměrech daňových subjektů jak osobních, tak i souvisejících s podnikáním.

Zavedení elektronické kontroly je výsledkem spolupráce české daňové správy s daňovými správami ostatních členských zemí EU. Jde o jednoznačné přizpůsobení se daňové správy podnikatelské praxi. EDP kontrola umožňuje daňové správě přiblížit se požadavkům daňové veřejnosti a v období elektronické fakturace, elektronického obchodování a elektronického uchovávání a zpracování dat je její zavedení nezbytností. Při dodržování odpovídajících ustanovení ZSDP (včetně § 2 odst. 9) a ostatních souvisejících zákonných norem není třeba se této formy daňové kontroly obávat.

Zdroj: MF - ÚFDŘ, odbor - 43 Metodika správy daní


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]