3.05.2008

Investorům staveb hrozí pokuty za neplnění povinností
27.2.2008
Již více než rok platí zákon č. 309/2006 Sb., kterým byly do našeho právního řádu zapracovány požadavky evropské směrnice, jež nově ukládá investorům (stavebníkům, objednatelům, zadavatelům) staveb povinnosti v oblasti bezpečnosti práce při stavbách.

Povinnosti investora jsou prakticky nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé vystavují nebezpečí uložení pokuty ve výši až 1 000 000 Kč.

Jelikož poznatky za rok platnosti ukázaly, že zákon není dodržován a je obcházen, jeden z celostátních úkolů, které bude Státní úřad inspekce práce plnit v roce 2008, je úkol zaměřený právě na kontrolu dodržování tohoto zákona ze strany investorů staveb.

Stanovení koordinátora

První povinností zadavatele stavby u vybraných staveb (stavby trvající více než 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, stavby, kde pracuje více zhotovitelů) je již v době projektování určit koordinátora pro přípravu, který pro projektanta zpracuje plán BOZP na staveništi. Ten je pak součástí projektové dokumentace.

Pro realizaci pak investor stavby určuje koordinátora pro realizaci (může být totožný s koordinátorem pro přípravu), který pak na vlastní stavbě dbá o bezpečnostní požadavky a dohlíží na jejich dodržování.

Oznamovací povinnost

Druhou povinností zadavatele stavby je pak zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení investor zasílá 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli.

Toto oznámení musí splňovat náležitosti dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zasílá se u všech staveb, které přesáhnou parametr doby výstavby (více než 500 tzv. osobodní). Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na stavbu.

Podrobnější informace naleznete také v příručce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi

Stavby a rekonstrukce menšího rozsahu

Třetí povinností zadavatele stavby je, aby i u staveb či rekonstrukcí menšího rozsahu, kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví (např. práce v ochranném pásmu energetických vedení, práce ve výšce nad 10 m, práce spojené s osazováním těžkých betonových, ocelových aj. dílců, práce ve výkopech hlubších než 5 m) zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi.

Plán BOZP na staveništi

Obsah plánu BOZP na staveništi není direktivně stanoven a musí respektovat podmínky dané stavby. Protože se plán zpracovává před zahájením stavebních prací, je jeho smysl v tom, že již v přípravě budou známy náklady na řešení bezpečnostních požadavků. Proto by měl obsahovat informace o rizicích při realizaci stavby se stanovením postupů a opatření k jejich eliminaci. Vzhledem k tomu, že tato opatření mohou být při realizaci jiná (daná zvyklostmi zhotovitele), je jednou z povinností koordinátora tato opatření (postupy) upravovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Součástí plánu by měla být i opatření pro provádění údržby staveb za provozu.

Plány BOZP na staveništi, které se zpracovávají pro práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a zdraví (uvedeny v příloze nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), budou jednodušší, protože se zde mnohdy nebude muset řešit koordinace více zhotovitelů. Bude se jednat prakticky o pracovní postupy se stanovenými opatřeními z hlediska bezpečnosti práce (např. bezpečnostní opatření při malování elektrické rozvodny).

Ing. Václav Kápl
inspektor,
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
se sídlem v Českých Budějovicích
Zdroj: www.mpsv.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]