3.04.2008

Informace o nových směrnicích Rady v oblasti DPH

(25.2.2008)

V únoru 2008 byly schváleny dvě nové směrnice Rady v oblasti DPH, které se týkají změn pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a procedury vracení daně:

 • Směrnice Rady 2008/8/ES*);
 • Směrnice Rady 2008/9/ES**).

Ustanovení těchto směrnic se budou transponovat do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v praxi se začnou uplatňovat od 1. 1. 2010.

 1. Místo plnění u služeb

  Směrnice Rady 2008/8/ES zásadním způsobem mění stávající pravidla pro stanovení místa plnění u služeb, a tím určení členského státu zdanění. Nová pravidla se budou zavádět postupně, většina od 1. 1. 2010, dále zvláštní pravidla pro některé druhy služeb od 1. 1. 2011, 1. 1. 2013 a 1. 1. 2015, a povedou k postupnému rozšiřování zdanění služeb ve státě spotřeby.
  Výchozí změnou je nové základní pravidlo pro určení místa plnění u přeshraničních služeb poskytovaných osobám povinným k dani, podle kterého se místo plnění přesouvá do státu, kde má sídlo, případně provozovnu, které se služba poskytuje, příjemce služby. U těchto služeb poskytovaných ve Společenství se uplatní tzv. reverse charge mechanismus, tj. povinnost přiznat a zaplatit daň se přenese na příjemce služeb. Poskytovatelé těchto služeb budou nově povinni je vykazovat v souhrnném hlášení.


  Při poskytnutí služby osobám nepovinným k dani zůstane zachováno stávající základní pravidlo, podle kterého se místo plnění řídí podle sídla nebo provozovny poskytovatele služby.


  I nadále se budou u některých druhů služeb uplatňovat výjimky ze základních pravidel, a to převážně v případech, které korespondují se zásadou zdanění ve státě spotřeby. Stávající jednotná aplikace pro osoby povinné i nepovinné k dani se bude uplatňovat například u služeb souvisejících s nemovitostí, včetně ubytování, přepravy cestujících nebo některých služeb v oblasti kultury, sportu a vzdělávání.
  Okruh služeb, které se budou zdaňovat jednotně ve státě zákazníka bez ohledu na to, zda zákazníkem je osoba povinná či nepovinná k dani, se bude postupně rozšiřovat. Například od roku 2015 se takové pravidlo bude vztahovat na elektronicky poskytované služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a telekomunikační služby.
  Další dílčí změny se budou týkat zvláštních pravidel pro zdanění intrakomunitární přepravy zboží, nájmu dopravních prostředků a některých dalších druhů služeb.

 2. Procedura vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

  Směrnice Rady 2009/9/ES stanoví s účinností od 1. 1. 2010 nová prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným v jiném členském státě. Nová pravidla by měla proceduru vracení daně zjednodušit a zrychlit.
  Změny spočívají především v podávání a vyřizování žádostí elektronickou cestou. Žadatel bude podávat žádost o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného daňovou administrativou v členském státě, ve kterém je registrován k dani. Žádost, která bude splňovat předepsané náležitosti, se elektronickou cestou postoupí k vyřízení členskému státu vrácení daně, kterého se žádost týká. Směrnice dále zkracuje lhůty pro vyřizování žádostí a stanoví sankce za jejich nedodržení.

*) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0011:0022:CS:PDF
**) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0023:0028:CS:PDF


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]