1.02.2008

Legislativní předpisy a školení BOZP a PO
12.12.2007
Z jakých legislativních předpisů má zaměstnavatel povinnost školit své zaměstnance? Více se dočtete v následujícím článku.

Proč je třeba školit zaměstnance v oblasti BOZP a PO?

Orientace na člověka jako na primární zdroj přínosů i rizik pracovních procesů je důležitým aspektem v řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spolehlivost lidského činitele má zásadní význam pro bezpečnou funkci celého pracovního systému, v němž je člověk ve vzájemné součinnosti s technickými zdroji a pracovním prostředím. Prakticky každé selhání techniky je primárně způsobeno selháním lidské složky systému. Proč člověk selhává? Příčiny jsou jednak objektivní (kdy např. organizační, technické a jiné podmínky mu neumožňují pracovat spolehlivě, jednak subjektivní (kdy např. nedostatečné osobnostní nebo kvalifikační předpoklady anebo třeba momentální psychosomatický stav brání v plnění úkolů). V každém případě vždy je potřebné tyto příčiny hledat a odhalovat, dostávat se až k jejich kořenům.

Související základní povinnosti zaměstnavatelů

Zákon č. 262/2006 Sb. (ZP) §§ 101 - 103
Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel zajistí školení při nástupu zaměstnance do práce, při změně pracovního zařazení,nebo druhu práce, dále pak při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, a též v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Dále pak je povinen:

Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
(Poznámka - Informace, které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům v dostatečném a přiměřeném objemu, lze rozdělit:

podle druhu na:

podle obsahu na:

Kromě výše citovaných jsou další důležité informace uvedeny v § 103 odst. 1 písm. b), d) Zákoníku práce

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízenými (§ 349 odst. 2 ZP)

Zákoník práce § 37 odst. 5
Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také řádně seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

Zákoník práce § 228 odst. 1) a 2)
Zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, zabezpečuje zaměstnavatel získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Po skončení zaškolení nebo zaučení vydá o tom zaměstnavatel zaměstnanci osvědčení.

Zaměstnavatel je rovněž povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce nebo způsob práce, pokud je to třeba, zejména při změnách v organizaci práce nebo jiných racionalizačních opatřeních.

Zdroj:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]