1.07.2008

Informace k ukončení osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Zdaňovacím obdobím 2007 skončilo osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitostí"), tj. u obytných domů vrácených v restituci fyzickým osobám a u obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, postavených do roku 1948, které mají více než polovinu nájemních bytů, nebo které byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem či osobami jemu blízkými. Podle odst. 5 téhož ustanovení se toto osvobození vztahovalo také na obytné domy bývalých lidových bytových družstev.

Vzhledem k dotazům některých poplatníků daně z nemovitostí na další postup po ukončení tohoto osvobození proto Ministerstvo financí uvádí, že v těchto případech se ve zdaňovacím období 2008 bude postupovat následovně:

Podle ustanovení § 13a odst. 2 písm. d) zákona o dani z nemovitostí není poplatník povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání mj. také v případě, že došlo pouze k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen z jiného důvodu. Daň bude vyměřena ve výši poslední známé daňové povinnosti, upravené o uvedenou změnu, tzn. že daňová povinnost poplatníka bude vyšší o částku odpovídající výši ukončeného osvobození.

Zákonem o dani z nemovitostí byla platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a i) zákona stanovena do zdaňovacího období roku 2007 včetně. Dnem 31.12.2007 tak došlo k uplynutí stanovené lhůty osvobození, a pokud u poplatníka nedošlo k jiným změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, které by zakládaly povinnost podat daňové přiznání, poplatník není povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání, ani není povinen ukončení osvobození oznámit správci daně.

Na zdaňovací období roku 2008 bude v takovém případě daň vyměřena správcem daně ve výši poslední známé daňové povinnosti, zvýšené o částku ukončeného osvobození. Výše daně může být dále upravena o případné další změny, u nichž nevzniká povinnost podat daňové přiznání, jako jsou změny ceny půdy či výše koeficientů.
Výše daňové povinnosti bude poplatníkovi daně z předmětných nemovitostí sdělena platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Upozorňujeme však, že jestliže poplatník měl u těchto staveb uplatněno ještě osvobození z jiného důvodu a jedná se o tzv. souběh osvobození, je třeba, aby podal alespoň dílčí daňové přiznání, aby mu mohla být stanovena daňová povinnost ve správné výši.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]