12.05.2007

Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti
26.11.2007, Zdroj: VZP
Reforma veřejných financí změnila termín, ve kterém je OSVČ povinna předložit přehled zdravotní pojišťovně.

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 592/1992 Sb. Došlo ke změně termínu, ve kterém je OSVČ povinna předložit přehled. Podle nové právní úpravy je OSVČ povinna předložit přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Došlo tak ke sjednocení termínu, ve kterém je OSVČ povinna předložit přehledy zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.

U OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, nedošlo ke změně termínu a přehled jsou nadále povinny předložit do 8. dubna následujícího roku.

OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, byla novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uložena nová povinnost. Skutečnost, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, jsou povinny doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Termín pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění nebyl novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění změněn. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je tedy nadále splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Tzn. že při podání daňového přiznání např. 14. 1. 2008 bude doplatek splatný do 22. 1. 2008, přesto, že termín pro podání Přehledu bude až 30. 4. 2008.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]