8.16.2007

Změny ve vydávání paměťových karet v systému digitálního tachografu
24.7.2007
Od 1.7.2007 dochází na základě zákona č. 226/2006 Sb. ke změnám v systému vydávání paměťových karet řidičů, paměťových karet vozidel a servisních paměťových karet. Počínaje tímto dnem mohou být žádosti o paměťové karty podávány pouze u příslušných správních orgánů, kterými jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Harmonizací určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě došlo ke sjednocení úpravy pracovních podmínek řidičů v silniční dopravě v celé EU a k jednoznačnému a jednotnému omezení pracovní doby řidičů v nákladní i osobní silniční dopravě. Pro zajištění kontroly dodržování uvedených podmínek byla zavedena povinnost používat ve vozidlech osobní i nákladní silniční dopravy v rámci EU záznamová zařízení

Ve všech nových vozidlech, na která se vztahuje povinnost vedení záznamů o provozu, musí být od 1.5.2006 používána pouze záznamová zařízení typu digitálního tachografu. Od této doby také nesmí být ve starších vozidlech prováděny generální opravy záznamových zařízení staršího typu. Tato zařízení musí být nahrazena digitálním tachografem.

Cíle zavedení digitálních tachografů jsou jasné: důslednou kontrolou dodržování předpisů předcházet přetěžování řidičů, minimalizovat riziko únavy, a tak snížit riziko dopravní nehody v důsledku únavy a snížené koncentrace.

Nezbytným prvkem systému digitálního tachografu jsou právě paměťové karty, které slouží pro sledování údajů o provozu vozidel vybavených digitálním tachografem a o pracovní době jejich řidičů dopravci i kontrolními orgány.

V systému digitální tachograf jsou používány čtyři druhy paměťových karet:

1. Kontrolní karta, která slouží pro kontrolu dodržování doby řízení vozidel, bezpečnostních přestávek a způsobu užívání digitálního tachografu. Kontrolní karta se vydává pouze pracovníkům kontrolních orgánů (Policie ČR, celní orgány, orgány státního dozoru) a její výroba a vydání spadá pod agendu ministerstva dopravy.

2. Servisní karta, která slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány (Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví). Je určena k provádění montáže, oprav a seřizování digitálního tachografu a je vydávána obecními úřady obcí s rozšířenou působností, příslušnými podle místa činnosti žadatele.

3. Karta vozidla, která slouží přímo dopravcům ke stahování dat o provozu vozidla z digitálního tachografu. Karta vozidla není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná vozidla. Paměťovou kartu vozidla vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, příslušné podle sídla dopravce - právnické osoby nebo místa podnikání fyzické osoby.

4. Karta řidiče, která slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů. Paměťová karta řidiče je vydávána držitelům řidičských průkazů, kteří řídí vozidla vybavená digitálními tachografy. Vydávají ji obecní úřady obcí s rozšířenou působností, příslušné místa trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území ČR.

Centrum služeb pro silniční dopravu organizačně zajistilo proškolení pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pro výkon nové působnosti při vydávání paměťových karet. Lektorsky tato školení zajistilo ministerstvo dopravy.

Kontakt pro další informace:

Odbor vnějších vztahů, Oddělení tiskové a PR

Tel.: 225 131 591, e-mail: press@mdcr.cz

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Zdroj: http://www.mdcr.cz/Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]