8.21.2007

Sociální pojištění a OSVČ
20.7.2007, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
S pojištěním vzniká mnoho otázek: • Má OSVČ platit pojistné nebo zálohy? • Jak lze platit? • Jaké jsou poplatky, lhůty a sankce? • Kde sehnat formuláře?

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"), Pražské správy sociálního zabezpečení (dále jen "PSSZ") nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále jen "MSSZ"). Místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ se řídí místem trvalého pobytu.

OSVČ jsou povinny platit buď:

Zálohy na pojistné se platí jednotlivě za kalendářní měsíce, které jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
Pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, platí za jednotlivé kalendářní měsíce spolu se zálohou na pojistné.

Pojistné lze platit buď prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostním převodem z účtu nebo jde-li o částku nepřevyšující 5 000 Kč též na pokladně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Informace o změnách v oblasti pojistného od 1. 1. 2007

V souvislosti s přijetím zákona č. 264/2006 Sb., účinného od 1. 1. 2007 a zákona č. 189/2006 Sb., jehož některá ustanovení také nabývají účinnosti 1. 1. 2007, dochází v úpravě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k několika změnám:

Další užitečné informace

Formuláře

Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty
Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, příp. skončení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je třeba oznámit do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy k této skutečnosti došlo.

Právní úprava
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Opravné prostředky
Proti platebnímu výměru, kterým rozhoduje OSSZ/PSSZ/MSSZ o pojistném, zálohách na pojistné a penále, lze podat v zákonné lhůtě odvolání.

Sankce při nedodržení povinností
Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. OSVČ neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, kdy nevykonává samostatnou výdělečnou činnost.

Penále se dále neplatí:

Penále v nižší výši (0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den ve kterém dluh na pojistném trvá) se platí z dlužného pojistného, na které bylo povoleno jeho placení ve splátkách.

KontaktyComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]