7.12.2007

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů
8.6.2007, Zdroj: Česká daňová správa
Chcete se poučit z chyb druhých? Začtěte se do vybraných nálezů z kontrol finančních úřadů.

Registrace plátců DPH

Vyměřovací oddělení správce daně se zaměřilo při své vyhledávací činnosti na oblast dodržování platných předpisů pro registraci plátců DPH.

Pro tuto činnost využilo existujících sestav automatizovaného daňového informačního systému. Porovnáním údajů z úplného výpisu plátců DPH od 1. ledna 2006 s výpisem poplatníků DPFO, jejichž příjem v roce 2005 přesáhl částku 1 mil. Kč, byli vytipováni plátci, kteří buď nebyli vůbec registrováni, anebo jejich registrace měla být provedena k dřívějšímu datu.

U těchto plátců byly zkontrolovány i údaje uvedené na přihlášce k registraci k DPH a po tomto prověření byli předvoláni k sepsání protokolu o ústním jednání. Následně bylo v průběhu roku 2006 vystaveno šestnáct rozhodnutí o uložení náhrady podle § 98 ZDPH v celkové výši několika set tisíc korun.

Hotovostní vklady do podnikání

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti daňového subjektu v kontrolovaných zdaňovacích obdobích let 2002 a 2003 byla koupě zboží za účelem dalšího prodeje. Z předložené účetní evidence vyplynulo, že k pokrytí ztrát dosažených podnikatelskou činností v jednotlivých letech používal daňový subjekt finanční prostředky, které byly do účetní evidence příslušných zdaňovacích období účtovány jako „osobní prostředky" a o těchto přijatých peněžních prostředcích bylo účtováno jako o příjmech, které neovlivňují základ daně. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky objektivně nemohly pocházet z příjmů, které byly podrobeny dani z příjmů za celou dobu provozování podnikatelské činnosti, vznikly správci daně pochybnosti o správnosti údajů uvedených v předložené účetní evidenci.

Proto byla daňovému subjektu zaslána výzva podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový subjekt byl vyzván mimo jiné i k předložení důkazních prostředků, které by prokazovaly, z jakých finančních zdrojů byly čerpány peněžní prostředky vložené do podnikání v kontrolovaných zdaňovacích obdobích, zda se jedná o prostředky již dříve zdaněné, eventuálně o příjmy, které byly od daně osvobozené, nebo o příjmy, které nebyly předmětem daně, popřípadě další věrohodné důkazy k doložení účetních zápisů o osobních vkladech podnikatele, které jsou předmětem účetnictví a o kterých bylo v účetní evidenci účtováno jako o příjmech bez vlivu na základ daně.

Daňový subjekt do protokolu o ústním jednání sdělil, že hotovostní vklady do podnikání pocházejí z půjčky od jeho rodiny a příbuzných. K tomu nepřiložil žádné důkazní prostředky. Daňový subjekt tedy věrohodně neprokázal ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, že se v případě peněžních prostředků vložených do podnikání jednalo o prostředky již dříve zdaněné, eventuálně o příjmy, které byly od daně osvobozené, nebo o příjmy, které nebyly předmětem daně tak, jak v průběhu daňové kontroly správce daně požadoval.

Vložené peněžní prostředky použité pro podnikatelskou činnost v jednotlivých zdaňovacích obdobích snížené o částky, které byly v jednotlivých zdaňovacích obdobích vráceny, zhodnotil správce daně jako příjmy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZDP tedy jako příjmy podléhající dani. Provedenou daňovou kontrolou se příjmy vykázané daňovým subjektem za zdaňovací období let 2002 a 2003 zvyšují o několik milionů korun.

Přihlášení pohledávky do konkurzního řízení

U právnické osoby byla provedena kontrola daně z příjmů za období r. 2002. Namátkovou kontrolou předložených dokladů byly zjištěny následující skutečnosti: Daňový subjekt zahrnul do nákladů ovlivňujících základ daně opravnou položku vytvořenou podle § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, k pohledávkám za společností v likvidaci a zaúčtoval ji na účet 558001 - Tvorba zákonných opravných položek.

Pracovníky správce daně bylo zjištěno, že na společnost v likvidaci byl krajským soudem v březnu 2002 prohlášen konkurz a zároveň byli vyzváni věřitelé k přihlášení pohledávek do 30 dnů od tohoto data. Daňový subjekt předložil přihlášku pohledávky do konkurzního řízení až s datem červen 2002, avšak bez potvrzení přijetí této pohledávky soudem. Dalším šetřením bylo prokázáno, že pohledávka byla soudem uznána až při přezkumném jednání v říjnu 2002.

Skutečnost, že předmětná pohledávka byla přihlášena do konkurzního řízení a následně akceptována správcem konkurzní podstaty, není v tomto případě dostačující. Náklady ovlivňující základ daně byly sníženy.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]