7.12.2007

Prominutí daně
7.6.2007, Zdroj: Česká daňová správa
Ministerstvo financí může zcela nebo částečně prominout daň z důvodů nesrovnalostí vyplývajících uplatňování daňových zákonů.

Dle ustanovení § 55a zákona o správě daní a poplatků může Ministerstvo financí zcela nebo částečně prominout z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů daň nebo příslušenství daně. Toto ustanovení slouží k odstraňování případně existujících nesrovnalostí, které vyplynuly z uplatňování daňových zákonů a v tomto důsledku se daňový subjektu nalézá v situaci, kterou zákonodárce nezamýšlel a současně zpravidla nelze použít jiný opravný prostředek. Příslušenství daně lze rovněž prominout z důvodu odstranění tvrdosti. Prominutí daně resp. příslušenství daně je zcela mimořádným opravným prostředkem, tudíž při jeho uplatnění nedochází k odstranění vad rozhodnutí či postupu správce daně, ale k úplnému či částečnému prominutí platební povinnosti daňového dlužníka. Příslušenstvím daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty uložené podle zákona o správě daní a poplatků nebo jiného daňového zákona (§ 58 zákona o správě daní a poplatků).Vyhláškou Ministerstva financí č. 299/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 209/2003 Sb., jsou zmocněny finanční úřady k promíjení příslušenství daně do 600 tis. Kč u jednoho daňového dlužníka a jedné daně.

Žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně se podává u místně příslušného finančního úřadu. Žádost lze poslat poštou či elektronicky prostřednictvím aplikace EPO, anebo lze podání učinit ústně do protokolu přímo u místně příslušného správce daně. Žádost musí obsahovat zejména obecné náležitosti podání v daňovém řízení (§ 21 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků), tzn. z podání musí být patrno, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Podaná žádost o prominutí příslušenství daně musí být podle položky 1 písmeno c) sazebníku správních poplatků ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zpoplatněna a správní orgán je povinen vybrat správní poplatek ve výši 1 000,- Kč za každou daň a každý daňový subjekt. Je-li žádáno prominutí příslušenství ve výši méně než 3 000,- Kč, žádost poplatku nepodléhá. Poplatku rovněž nepodléhá žádost o prominutí daně. K žádosti je dále třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné, přičemž není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti. O žádosti buď může rozhodnout přímo finanční úřad (viz. Vyhláška č. 299/1993 Sb.) nebo ji tento úřad postoupí prostřednictvím finančního ředitelství na Ministerstvo financí, které o žádosti rozhodne.

Vzhledem k tomu, že pojem "tvrdosti" je chápán i jednotlivými daňovými subjekty zcela individuálně, nelze uvést žádný taxativní výčet důvodů, které by byly správcem daně uznány za relevantní. Nicméně mezi nejčastější důvody, které mohou být uváděny daňovými subjekty v jejich žádostech, a které mohou být příslušným správcem daně posouzeny jako oprávněné důvody k prominutí či částečnému prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti, můžeme uvést například tyto:

Výše uvedené nejčastější důvody, které mohou být uváděny daňovými subjekty v jejich žádostech, však nelze považovat za důvody, při jejichž existenci správce daně automaticky příslušenství daně promine. Na prominutí není právní nárok. Jde o rozhodnutí na základě správního uvážení. Správce daně při svém rozhodování o prominutí příslušenství postupuje individuálně, přičemž vychází z poznatků o daňovém subjektu a důvodů vzniku daňového nedoplatku.

Proti rozhodnutí o žádosti o prominutí daně a příslušenství daně se opravné prostředky nepřipouštějí. Byla-li žádost o prominutí příslušenství daně zamítnuta, má daňový subjekt možnost podat po šedesáti dnech ode dne doručení zamítavého rozhodnutí novou žádost (§ 55a odst. 3 zákona o správě daní a poplatků). V nové žádosti nemohou být uplatněny stejné důvody, které již obsahovala žádost původní. Při opakování již odmítnutých důvodů jsou nové žádosti bez posouzení odloženy. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.

Nebude-li Vám daň prominuta, můžete se inspirovat zde.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]