7.16.2007

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
30.5.2007
S účinností od 12.7. 2007 dochází k významným změnám v náležitostech oznámení při přepravě odpadů určených k využití. Nařízení zavádí nové formuláře, které bude potřeba po tomto datu používat.

S účinností od 12. července 2007 se přeshraniční přeprava odpadů začíná řídit novým přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství a zrušuje se dosavadní nařízení (EHS) č. 259/93.

Tímto novým právním předpisem je
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen „nařízení č. 1013/2006").
Za tímto účelem byla připravena adaptace nařízení č. 1013/2006 zákonem o odpadech, jehož novela byla v dubnu 2007 předložena vládě.

Z hlediska pravidel pro přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR jsou zásadní zejména následující změny:


Příloha II nařízení č. 1013/2006 stanoví v části 1 a 2 náležitosti, které mají být v oznámení vždy obsaženy. Část 3 přílohy II obsahuje výčet doplňkových informací a dokumentace, které mohou dotčené příslušné orgány (tedy i Ministerstvo životního prostředí) požadovat navíc. Nařízení č. 1013/2006 přináší i další změny týkající se podávání oznámení a vydávání souhlasů, základní postup však zůstává zachován: český oznamovatel podává oznámení Ministerstvu životního prostředí, v příslušném počtu kopií a v jazycích přijatelných pro všechny dotčené státy. Ministerstvo životního prostředí oznámení postoupí příslušným orgánům ostatních dotčených států.

K podávání oznámení po datu 12. 7. 2007 je třeba použít formulářů (zakoupených s předtištěným číslem), které budou vydány podle nařízení č. 1013/2006. Oznámení podaná před tímto datem budou ve smyslu čl. 62 nařízení č. 1013/2006 vyřizována jako oznámení podaná podle nařízení (EHS) č. 259/93 jen tehdy, pokud příslušný úřad pro příjem potvrdí do data 11. 7. 2007 přijetí oznámení. V opačném případě bude třeba podat nové oznámení podle nařízení 1013/2006.
Každá přeprava povolená podle nařízení (EHS) č. 259/93 musí být dokončena nejpozději do 11. 7. 2008.

Přeprava odpadů k odstranění do ČR je nadále zakázána, z ČR do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení. Přeprava odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázána.

Zdroj: MŽPComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]