7.04.2007

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Nově vyhlášené produkty ČMZRB na podporu podnikáníDnem 2. 7. 2007 zahájila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí o úvěry START a PROGRES a o bankovní produkt ZÁRUKA.

O těchto programech jsem se již zmínil v předchozích informacích, přesto
pro případné zájemce stručná rekapitulace:

START bezúročný úvěr pro začínající podnikatele do výše 750 tis. Kč pro fyzické osoby – podnikatele a až do výše l,5 mil. Kč pro obchodní společnosti s více společníky. Splatnost úvěru je max. 7 let a uhradíte z něho 70 % způsobilých výdajů vašeho projektu. Na rozdíl
od období 2004-2006 není podmínkou, aby polovina úvěru sloužila na financování dlouhodobého hmotného majetku. Podmínka doložení certifikátu o absolvování kurzu „Základy podnikání“ však zůstává i nadále v platnosti. Žadatel musí být registrován jako plátce daně z příjmů u příslušného FÚ v roce podání žádosti anebo v roce předcházejícím.

PROGRES podřízený úvěr na investiční projekty ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 %, dobou splatnosti max. 11 let a možným odkladem splátek až na dobu
6 let. Za stejných podmínek je poskytován i podřízený úvěr s finančním příspěvkem. Příspěvek je poskytován ve výši 10 % z vyčerpaného podřízeného úvěru příjemci, který prokáže vytvoření min. 3 nových pracovních míst a jejich zachování po dobu 2 let.
(Na úvěrování podnikatelského záměru se vždy ve výši 50 % způsobilých výdajů podílí ČMZRB, na zbytek výdajů poskytne úvěr jakýkoliv jiný bankovní dům. Podřízenost úvěru spočívá v tom, že ČMZRB odkládá splátky své části úvěru až o 6 let a tím upřednostňuje druhého bankovního partnera a snižuje tak jeho riziko. Při využití maximální doby odkladu pak podřízený úvěr musí být splacen do 5 let, aby byla dodržena maximální doba splatnosti obou částí úvěru.

ZÁRUKA – podpora je poskytována formou zvýhodněné záruky za úvěry jiných bankovních domů, což pro ně znamená sníženou míru rizika a tím i možnost stanovení nižších úrokových sazeb. Zaručit lze až 80 % úvěru za cenu 0,1-0,3 % p.a. z výše záruky a navíc je poskytován ještě finanční příspěvek ve výši 4 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající ceny záruky. Této formy podpory může podnikatel využít, nesplňuje-li podmínky pro poskytnutí zvýhodněného úvěru. Na výši ceny záruky má vliv délka doby splatnosti úvěru, dále v jaké výši je ČMZRB zaručován a určitě i rizikovost klienta, stanovená bankou podle hospodářských výsledků žadatele.

Nově je způsobilým výdajem u všech produktů i DPH, byť je žadatel jejím plátcem!JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]