4.03.2007

Kontroly ČSSZ: organizace musí doplatit víc než 81 milionů korun
23.3.2007
163 855 kontrol plnění povinností organizací provedla v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. Na jejich základě vystavila 5 501 platebních výměrů na celkem 81 milionů 260 tisíc korun.

Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném na sociální zabezpečení a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z více než 81 milionů tvoří 66 milionů 524 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 14 milionů 736 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2006 uskutečnilo Praze – celkem 30 246. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 267 platebních výměrů na celkovou částku 30 milionů 351 tisíc korun, z toho 23 milionů 13 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 7 milionů 338 tisíc korun pak penále. Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 209 pokut v celkové výši 3 755 400 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací.

Nejvíc pokut dostaly zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji – celkem jich bylo 596 v celkové výši 1 220 500 korun, z toho 82 pokut dostaly organizace, zbývajících 514 pak malé organizace. Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 042 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 818 bylo v nemocenském pojištění a 2 224 v důchodovém pojištění.Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2006 celkem 793 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 137 330 kontrol bylo plánovaných, dalších 26 525 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2006 zkontrolovala téměř 63 % všech organizací a malých organizací. Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit.

Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační. V roce 2006 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

K 31. 12. 2006 evidovala ČSSZ celkem 29 362 organizací do 25 zaměstnanců, v nichž pracovalo celkem 3 149 523 pojištěnců a 231 717 malých organizací, které zaměstnávaly 987 387 lidí.

Kontroly plnění povinností organizací v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2006:

Kraj

Počet kontrol

Platební výměry

Pokuty

počet

výše

počet

výše v tisících Kč

dlužné pojistné v tisicích Kč

penále v tisících Kč

celkem pojistné + penále v tisících Kč

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

30 246

1 267

23 013

7 338

30 351

44

422,0

Středočeský

16 750

447

8 499

658

9 157

59

183,0

Jihočeský

9 613

302

2 069

167

2 236

38

73,0

Plzeňský

8 368

316

3 148

578

3 726

9

19,5

Karlovarský

4 623

158

1 112

251

1 363

18

93,0

Ústecký

11 091

402

2 582

321

2 903

70

165,1

Liberecký

6 547

219

1 874

95

1 969

30

91,0

Královehradecký

9 081

354

5 512

1 008

6 520

596

1 220,5

Pardubický

7 616

275

3 463

492

3 955

44

151,0

Vysočina

6 812

185

4 738

1 873

6 611

62

337,8

Jihomoravský

10 347

346

2 271

257

2 528

21

26,0

Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ)

8 742

274

1 961

206

2 167

10

80,0

Olomoucký

9 205

235

2 835

816

3 651

45

222,5

Moravskoslezský

15 830

511

2 231

428

2 659

9

155,0

Zlínský

8 984

210

1 216

248

1 464

154

516,0

C e l k e m

163 855

5 501

66 524

14 736

81 260

1 209

3 755,4Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]